Standpunten

Toekomst Wijdemeren

De gemeente Wijdemeren heeft al lange tijd problemen om de financiën op orde te houden en naar onze mening te weinig bestuurskracht. Het klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk, “Wijdemeren moet zelfstandig blijven”. Die slogan doet het goed in de richting van onze inwoners.
De gemeente is echter met 24.000 inwoners te klein om alle huidige en toekomstige taken goed en betaalbaar te kunnen uitvoeren.
Daarom is een bestuurlijke fusie met een andere gemeente of gemeentes een logische stap. Een fusie is geen doel op zich, maar biedt de mogelijkheid om dienstbaar te blijven aan onze inwoners en om onze prachtige omgeving in stand te houden. Maar wij vinden ook dat een fusie niet ten koste mag gaan van de kracht van onze dorpen. Daarom willen wij een garantie voor voldoende voorzieningen in de dorpen; een basisschool, winkels en horeca, een wijkgebouw, een glasvezelnetwerk en activiteiten op het gebied van sport, spel en cultuur.
De afgelopen jaren heeft de fractie van PvdA/GroenLinks op diverse plaatsen en momenten haar zorg uitgesproken over de organisatorische en financiële kwetsbaarheid van onze gemeente Wijdemeren. Deze zorg werd bevestigd door verschillende rapporten van Deloitte (2016), Rijnconsult (2017), Necker van Naem (2021) én en door de aanvraag van Preventief Toezicht door de Provincie (september 2022).
In 2023 is een proces gestart door de raad over het toekomstperspectief van de gemeente Wijdemeren, vakkundig en prettig begeleid door bureau KokxDeVoogd. Gelijktijdig is het college gestart met een Financieel Herstelplan en een Organisatieplan.
Tijdens de raadsvergadering van 12 juli 2023 heeft de raad, na een intensieve periode en in goede samenwerking met elkaar, het voorlopige besluit genomen tot fusie. Tijdens de raadsvergadering van 13 juli 2023 is het Financieel Herstelplan aangenomen. Het Organisatieplan staat gepland voor de raad van september. Tevens zal in september de inwoners gevraagd worden wat ze de raad willen meegeven voor de vervolgstappen. Tijdens de raad van oktober 2023 zal een definitief besluit worden genomen.

Deelname aan College

Natuurlijk was de vraag naar deelname aan het huidige college er een die zorgvuldig door de fractie en de leden is afgewogen, zeker in het licht van onze visie op de Toekomst van Wijdemeren (zie hierboven). Het gevoel voor het nemen van verantwoordelijkheid, de gedachte dat we bij problemen maar beter mede aan het roer kunnen staan én niet in het minst het feit dat het onderling vertrouwen tussen de beoogde partijen groot is, heeft PvdA/GroenLinks positief doen besluiten.

Dat heeft geresulteerd in een gezamenlijk coalitieakkoord met De Lokale Partij (DLP) en de VVD. Met goede moed en maximale inzet, daarbij de intentie elkaar vast te blijven houden, zijn we aan het werk gegaan. Het eerste jaar is de coalitie op de proef gesteld door het verliezen van 3 wethouders, van wie 2 van PvdA /GroenLinks, beiden zeer helaas vanwege ernstige privé-omstandigheden. In diezelfde periode is een traject gestart om een besluit te nemen over het toekomstperspectief van de gemeente Wijdemeren (zie Toekomst Wijdemeren).

Het tot stand komen van het Financieel Herstelplan in dat kader, heeft binnen de coalitie geleid tot onoverkomenlijke verschillen van inzicht over proces en inhoud. Om die reden heeft PvdA/GroenLinks heeft na zorgvuldig beraad en met volledige instemming van fractie en bestuur, tijdens de raad van juli 2023 haar deelname aan de coalitie beëindigd.

Wonen

Wijdemeren heeft een tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen voor zowel jong als oud. 

PvdA/Groen Links is daarom voorstander van het bouwen van woningen voor mensen met een kleine beurs, zowel koop als huur. 

Bouwen is in de gemeente Wijdemeren vaak ingewikkeld vanwege de vele beschermde natuurgebieden die we in onze gemeente hebben, waar we als inwoners ook dagelijks van kunnen genieten. 

Vandaar dat de wij tegen de nieuwbouwwijk in Nederhorst Noord hebben gestemd, vanwege de schade aan de natuur en cultuurhistorie die daarmee aangebracht zou worden. De Provincie ondersteunde dit standpunt. Dat geldt ook voor het plan Zuidsingel fase 8 voor 250 woningen in de polder van Kortenhoef. Dit plan is veel te omvangrijk en zal tot problemen gaan leiden bij de afwikkeling van het verkeer aan de Smidsbrug in ’s Graveland. 

Wij zijn voorstander van het plan Afvalzorg/VLEK waarbij de vuilnisstort in de polder van Kortenhoef snel wordt gesaneerd en mede mogelijk wordt gemaakt voor de bouw van 70 waterwoningen aldaar. Tevens zijn we voorstander van het bouwplan Ter Sype in Loosdrecht.

Wij willen daarnaast de inbreidingslocaties optimaal benutten om onze woonvoorzieningen uit te breiden zodat aantasting van de natuur tot een minimum wordt beperkt. Wij vinden dat prioriteit hoort te liggen bij jongeren en senioren, zodat daarbij de doorstroom van de huisvesting in onze dorpen beter op gang komt. Voor en overzicht van de mogelijkheden is een kansenkaart samengesteld, die naar onze mening gezien de nood, met spoed moet worden geactiveerd. Bij alle nieuwe bouwplannen geldt voor PvdA/GroenLinks, minstens 1/3 van het aantal woningen is sociale huur of – koop.

Zorgtaken

PvdA/GroenLinks vindt dat al onze inwoners inkomenszekerheid moeten hebben en de zorg krijgen die nodig is. We vinden het belangrijk dat inwoners de gemeente aan hun zijde vinden, als zij daarbij problemen ervaren. We willen ons inzetten om de vindbaarheid en toegankelijkheid van de vele voorzieningen te verbeteren.

We onderschrijven het belang van een uitgebreid minimabeleid en de bijzondere bijstand. Wij zijn bijv. van mening dat we, in het kader van de energiearmoede, mensen tot 130% van het minimuminkomen, moeten ondersteunen met subsidie. 

Belangrijk is ook dat in geval van schuldenproblematiek bij inwoners, het contact met de gemeente via het wijkteam of andere organisaties snel tot stand komt en adequaat worden opgepakt. Bij schulden is er veelal sprake van een meervoudige, complexe situatie, die gezamenlijk bekeken dient te worden, waarbij kinderen onze extra aandacht verdienen.

We leven in een tijd met grote tekorten op de arbeidsmarkt. PvdA/GroenLinks vraagt van de gemeente een nog actievere bijdrage om mensen, voor zover individueel mogelijk en in samenwerking met de lokale werkgevers, te begeleiden naar betekenisvol werk, ook voor hun eigen gevoel van participatie en welzijn.

In 2015 vond de decentralisatie plaats van het sociaal domein naar de gemeente; de maatschappelijke ondersteuning (WMO), arbeidsparticipatie (Participatiewet) en jeugdzorg (Jeugdwet), met onvoldoende financiële middelen vanuit het Rijk en verplichte “open einde regelingen” voor de gemeente. Wij vinden het tijd om na 7 jaar de efficiëntie, effectiviteit en kosten van dit beleid lokaal en regionaal te evalueren.

Bij het uitvoeren van zorgtaken hoort naar onze mening inzet op preventie, waarbij PvdA/GroenLinks pleit voor ontmoetingscentra in de dorpen, waar ook formele en informele hulp gepositioneerd kan worden.

PvdA/GroenLinks vindt dat er niet bezuinigd dient te worden op het Sociaal Domein.

Duurzaamheid, natuurbehoud en dierenenwelzijn

Onze aarde heeft te maken met een klimaatcrisis. Door de grote hoeveelheid CO2 die wij uitstoten warmt de aarde (te) snel op. Die opwarming heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van leven; vermindering van biodiversiteit, bosbranden, periodes van droogte, smeltende ijskappen, wateroverlast, vluchtelingenstromen vanwege onleefbaarheid in eigen land. 

Het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 moet ervoor zorgen dat de opwarming van de aarde niet meer dan 1,5 graad betreft. 

PvdA/GroenLinks wil dat Wijdemeren een voorbeeld wordt op het gebied van duurzaamheid, natuurbehoud en dierenwelzijn; het beschermen van de prachtige natuur in onze gemeente, de aanpak van de stikstofproblematiek, het bouwen van energiezuinige (gasvrije) woningen, het faciliteren van duurzame vormen van vervoer en mobiliteit en het stimuleren van bewustzijn voor het maken van persoonlijke keuzes van inwoners. 

Wijdemeren is een prachtige groene gemeente, omringd door veel beschermde natuurgebieden. En dat willen wij graag zo houden. Met speciale aandacht voor de vele (al dan niet beschermde) bomen die op het grondgebied van Wijdemeren staan. Samenwerking met organisaties als Natuurmonumenten is daarbij zeer noodzakelijk. 

PvdA/GroenLinks wil geen bezuinigingen op onderhoud van de openbare ruimte. Wij willen dat bij de (her)inrichting van de openbare ruimte rekening wordt gehouden met het gegeven dat er steeds meer periodes zijn van droogte en ook van wateroverlast (klimaatadaptie).

In de huidige situatie heeft de gemeente Wijdemeren vrijwel geen budget voor een structureel en langdurig duurzaamheidsbeleid, terwijl de lokale overheid wel een cruciale rol heeft in de implementatie van het nationaal en internationaal beleid.

Ondanks dat, wil PvdA/GroenLinks zich initiërend, enthousiasmerend, informerend opstellen en zich inzetten voor facilitering op dit gebied, daarbij gebruik maken van nationale en internationale subsidies. Wij willen dit doen samen met een denktank, waarin verschillende organisaties en betrokken personen vertegenwoordigd zijn.

Onderwijs

Door samenwerking tussen basisscholen en kinderopvang in Integrale Kind Centra (IKC) kan goed onderwijs in de dorpen blijven bestaan, ook met een eventuele terugloop van het aantal leerlingen. Wij willen IKC’s in Kortenhoef en Nederhorst den Berg, naar voorbeeld van de twee geplande (en ondertussen 1 gerealiseerde) IKC’s in Loosdrecht.

Cultuur

PvdA/GroenLinks vindt cultuur van groot belang voor de leefbaarheid en gevoel van verbondenheid in onze gemeente. Wij steunen ons museum (Sypesteyn), onze theaters (Dillewijn en Blinker), de exposities van Kunst aan de Dijk, onze bekende festivals als Wonderfeel in ’s Graveland en Jazz in Loosdrecht, maar ook de amateurkunst in haar vele verschijningsvormen.

Bibliotheek Loosdrecht profileert zich in toenemende mate, naast multimediavoorziening, als ontmoetingsplaats en organisatie voor informeel leren, dat ondersteunen wij. PvdA/GroenLinks blijft er alert op dat het gebruik van deze dienstverlening bereikbaar is voor alle inwoners, ook voor minder mobiele groepen als kinderen en ouderen in de verschillende dorpen. 

Wij pleiten voor een nieuwe Cultuurnota waarin prioriteiten en facilitering zijn vastgelegd en geborgd.

Cultuur

Mobiliteit

De fractie PvdA/GroenLinks heeft, in september 2022, ingestemd met het Mobiliteitsplan 2045: Duurzaam, Veilig en Vooruit.

Het plan geeft helder aan met welke landelijke en provinciale kaders we te maken hebben, biedt een duidelijke analyse van de mobiliteitsproblematiek in onze gemeente en het anticipeert op de te verwachten (demografische) ontwikkelingen; vergrijzing, de elektrische fiets, deelauto’s, intensivering van het verkeer, enz. De wensbeelden rond verkeerdeelnemers van voetgangers tot vrachtwagens zijn uitgebreid beschreven. De bijlage biedt 70 concrete actiepunten voor de komende jaren. Dankzij dit plan is er nu sprake van structureel beleid, van structurele categorisering van de wegen waardoor het juist inrichten ervan mogelijk is, iets wat tot nu toe niet aan de orde was in Wijdemeren. Inwoners hebben op verschillende momenten hun zorg kunnen delen en hun bijdrage hebben geleverd op verschillende manieren.

Voor PvdA/ GroenLinks is essentieel dat niet alleen de bereikbaarheid van de gemeente en de doorstroom van verkeersdeelnemers centraal staan, maar minstens zo belangrijk dat de veiligheid van onze kwetsbare inwoners, een duurzame aanpak van zaken met bescherming van de natuur, het stimuleren en faciliteren van milieuvriendelijk vervoer én aandacht voor gezondheid (frisse lucht) en welbevinden (beperkte overlast) geborgd zijn. PvdA / GroenLinks onderschrijft van harte de motie die in de Tweede Kamer is aangenomen, dat 30km de norm zou moeten worden binnen de bebouwde kom.

Deze uitgangspunten vormen de lat waarlangs PvdA/GroenLinks de straks nader uitgewerkte projecten die de raad zullen passeren zoals Noordereinde/Zuidereinde, Smidsbrug, Middenweg, De Kwakel, het fietspad tussen Kortenhoef en Nederhorst, zal beoordelen. Bij de uitwerking van de projecten pleiten we ervoor dat de inwoners opnieuw meegenomen blíjven worden en tijdig, adequaat geïnformeerd.

Sport en spel

De fractie vindt dat de gemeente deelname aan sport, in het kader van Gezond Wijdemeren (2022), moet blijven stimuleren met een uitgebreid sportaanbod en financiële ondersteuning. Ook voor mensen met een kleine beurs. Een goede accommodatieregeling, ter vervanging van de “ 1/3-de regeling”, is hierbij van belang. Daarbij hoort ook aandacht voor het buitenspelen in de wijk. De bestaande speeltuinen moeten blijven, maar er moeten ook nieuwe buitenspeelplaatsen komen.

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (GOV)

PvdA /GroenLinks is positief over de totstandkoming van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen dat in september 2017 werd gepresenteerd en dat ook door de Gemeente Wijdemeren is medeondertekend. In het gebiedsakkoord wordt veel geld vrijgemaakt om de Oostelijke Vechtplassen een nieuwe impuls te geven op het terrein van recreatie & toerisme, cultuurhistorie en natuurontwikkeling. Bij het akkoord hoort ook een Uitvoeringsprogramma dat invulling geeft aan de ambities en doelstellingen. Bij het ondertekenen van het akkoord is nadrukkelijk aangegeven dat de besluitvorming over de diverse projecten hierna steeds wordt voorgelegd aan het bevoegd gezag. Als PvdA/Groen Links Wijdemeren zijn we geen voorstander van alle projecten uit het akkoord. 

Met name steunen wij het langgewenste baggerproject voor de plassen en de jachthavens. Ook zien wij het belang van de gecoördineerde aanpak van de zgn. invasieve exoten, zoals de Cabomba en het Vederkruid.

Wij zijn vóór alle projecten waar sprake is van natuurherstel of de uitbreiding van natuurgebieden.

Vuurwerk

Oud en nieuw is een mooi feest dat we het liefst in gezamenlijkheid vieren. Echter, een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (2017) laat zien dat Oud en Nieuw op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest is van het jaar, qua letselschade. Naast de onveiligheid van het vuurwerk, voor inwoners, hulpverleners en dieren, zijn de gevolgen voor ons milieu enorm. Met name door de hoeveelheid zware metalen die met vuurwerk vrijkomen en vervolgens terecht komen in kwetsbare natuurgebieden. PvdA/GroenLinks pleit al jaren voor uitbreiding van de vuurwerk-vrije zones naar met name de winkelcentra, dus naar de plaatsen waar omstanders en toevallige passanten geraakt kunnen worden door rondvliegend vuurwerk. Ook pleiten wij al jaren voor een centrale vuurwerkshow in het centrum van de Gemeente Wijdemeren. Nog liever zouden wij een centrale lasershow zien zodat vuurwerk helemaal niet meer nodig is. We zien uit naar de realisering van de, door de raad aangenomen, motie “Wachten kan niet meer” (2021), waarin we komen tot een regionaal verbod van consumentenvuurwerk. Uiteraard heeft ook Wijdemeren te maken met de landelijke regelgeving op dit gebied.