Standpunten

Toekomst Wijdemeren

De gemeente Wijdemeren heeft naar onze mening te weinig bestuurskracht. De gemeente is met 24.000 inwoners te klein om alle huidige en toekomstige taken goed en betaalbaar te kunnen uitvoeren. Om zekerheid te kunnen bieden aan de inwoners van Wijdemeren is een bestuurlijke fusie met Hilversum op korte termijn een logische stap. Daarna kan de stap gemaakt worden naar 1 gemeente in de regio Gooi en Vechtstreek. Maar wij vinden ook dat dit niet ten koste mag gaan van de kracht van onze dorpen. Daarom willen wij voldoende voorzieningen in alle dorpen. Zoals een basisschool, winkels en horeca, een wijkgebouw, een glasvezelnetwerk en activiteiten op het gebied van sport, spel en cultuur.

Duurzaamheid, natuurbehoud en dierenenwelzijn

Er is momenteel sprake van een klimaatcrisis op onze aardbol. Door de grote hoeveelheid CO2 die wij uitstoten warmt de aarde (te) snel op. Het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 moet er voor zorgen dat de opwarming van de aarde niet meer dan 1,5 graad betreft. De opwarming heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid op onze aarde: vermindering van biodiversiteit, bosbranden, periodes van droogte, wateroverlast en verminderde ijskappen. Wij willen derhalve dat Wijdemeren een voorbeeld wordt op het gebied van duurzaamheid, natuurbehoud en dierenwelzijn. Door het beschermen van de prachtige natuur in onze gemeente, het bouwen van energiezuinige woningen en het stimuleren van duurzame vormen van vervoer en mobiliteit. Helaas heeft de gemeente Wijdemeren vrijwel geen budget voor een structureel en langdurig duurzaamheidsbeleid. En dat terwijl er grote en belangrijke ontwikkelingen aankomen: de Transitievisie Warmte (“van het gas af” in het jaar 2050) en de Regionale Energie Strategie (opwekken van duurzame vormen van energie via wind, zon, water en aardwarmte). Wij maken ons dan ook zorgen of de gemeente in staat is deze taken goed uit te voeren.

Minimabeleid

Wij vinden dat al onze inwoners inkomens zekerheid moeten hebben. Daarom onderschrijven wij het belang van het behoud van het huidige minimabeleid en de bijzondere bijstand. Belangrijk is ook dat de schuldenproblematiek van inwoners snel en adequaat worden opgepakt. Schulden staan zelden “op zich”, meestal is er sprake van een meervoudige, complexe situatie.

Verkeersveiligheid

Wij willen dat voetgangers en fietsers veilig zijn in het verkeer. Door het verbeteren van de infrastructuur en strengere handhaving van de regels.

Groen

Wijdemeren is een prachtige groene gemeente, omringd door veel beschermde natuurgebieden. En dat willen wij graag zo houden. Met speciale aandacht voor de vele (al dan niet beschermde) bomen die op het grondgebied van Wijdemeren staan. Samenwerking met organisaties al Natuurmonumenten is daarbij zeer noodzakelijk. Wij willen geen bezuinigingen op onderhoud van de openbare ruimte. Wij willen dat bij de inrichting van de openbare ruimte rekening wordt gehouden met het gegeven dat er steeds meer periodes zijn van droogte en ook van wateroverlast. (“klimaatadaptie”).

Sport en spel

Wijdemeren moet de deelname aan sport blijven stimuleren met een uitgebreid sportaanbod en financiële ondersteuning. Een goede accommodatie-regeling, ter vervanging van de ‘oude’ 1/3-de regeling., is hierbij van belang. Daarbij hoort ook aandacht voor het buitenspelen in de wijk. De bestaande speeltuinen moeten blijven, maar er moeten ook nieuwe buitenspeelplaatsen komen.

Cultuur

Cultuur is van belang voor de leefbaarheid van een gemeente. Denk aan musea (ons kasteel-museum Sypesteyn) en theaters.(Dillewijn en Blinker). Aan onze bibliotheek in Loosdrecht. Maar ook de amateurkunst in zijn vele verschijningsvormen (toneel, muziek, zang). De gemeente Wijdemeren moet hier in investeren. En doet dat momenteel volstrekt onvoldoende.

Cultuur

Woningen

Wijdemeren heeft een tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen voor zowel jong en oud. Wij willen dus dat er betaalbare woningen gebouwd moeten worden voor mensen met een laag -of een middeninkomen.

Onderwijs

Door samenwerking tussen basisscholen en kinderopvang in Integrale Kind Centra kan goed onderwijs in de dorpen blijven bestaan, ook met een eventuele terugloop van het aantal leerlingen. Wij willen Integrale Kind Centra in Kortenhoef en Nederhorst den Berg, naar voorbeeld van de twee geplande (en ondertussen 1 gerealiseerde) IKC’s in Loosdrecht.

Zorgtaken

De (nieuwe) gemeentelijke zorgtaken (Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Participatiewet) zijn belangrijk voor de inwoners van Wijdemeren. Wij vinden dat deze taken het beste uitgevoerd kan worden door de sociale wijkteams.. Bij de zorg moet de zorgvraag voorop staan en niet het beschikbare geld.