Sandra van Rijkom

 

Beste lezer, inwoner van Wijdemeren,

Ik ben nu bijna 4 jaar wethouder binnen de gemeente Wijdemeren, met veel plezier. Het plezier in het werk werd medebepaald door de goede samenwerking met de collega’s van het CDA de VVD en later Dorpsbelangen. Een korte weergave van de ontwikkelingen over de afgelopen 4 jaar; Wij hebben als college veel kunnen bereiken. Het sociale wijkteam heeft haar noodzaak bewezen In Wijdemeren.  Het aantal mensen dat wij naar werk hebben kunnen toe leiden vanuit een bijstandssituatie is toegenomen, dit door de goede samenwerking met onder andere de lokale ondernemers. Het vastgestelde minimabeleid zorgt ervoor dat al onze inwoners de kans krijgen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Er wordt geïnvesteerd in de nieuwbouw- en verbouw van scholen in Loosdrecht. Zo worden erbinnen nu en 2 jaar 2 Integrale Kind Centra gerealiseerd voor kinderen van 0-12 jaar.

De afgelopen jaren is er veel nieuwgebouwd, waaronder ook sociale woningbouw. Het openbare groen is samen met onze inwoners aangepakt en er wordt door de inwoners volop meegedacht over de herinrichting van gevaarlijke verkeerssituaties. (De aanpak van de top 13 van verkeersonveilige punten in Wijdemeren)

Na de vaststelling van het gebiedsakkoord ‘Oostelijke Vechtplassen’ wordt er nu met veel verschillende samenwerkingspartners zowel binnen als buiten de gemeente uitvoering gegeven aan het onderhoud van de natuur (water en land), gewerkt aan het cabomba probleem en is er gestart met het uitbaggeren van vaargeulen en havens.  In het gebiedsakkoord is tevens de verbinding gelegd met recreatie en toerisme.

Kunst en cultuur staat op de agenda van Wijdemeren. Aan kasteel museum Sypesteyn is subsidie toegekend. Er wordt volop gewerkt aan een cultuurnota, waarin niet alleen het beleid en de aandachtspunten voor de gemeente worden beschreven, ook wordt er verbinding gemaakt met de regio, de provincie en het landelijk beleid.

Wat onze aandacht vraagt is, zijn de middelen voor kunst, cultuur en erfgoed voldoende? Wat de betreft mag daar zeker nog een tandje bij en daar zullen wij ons als PvdA Gr Links de komende jaren dan ook voor inzetten. Niet alleen op lokaal maar ook op regionaal niveau.

Waar willen wij als fractie PvdA Gr Links verder mee aan de slag? Duurzaamheid, daar is wel aandacht voor geweest de afgelopen coalitie periode maar daar moet nog veel gebeuren. Ook moet er meer sociale woningbouw worden gerealiseerd want de vraag is nog steeds groot. Het kernenbeleid en het leefbaar houden van de kernen blijft een prioriteit!  Voorbeelden hiervan behouden van goed kwalitatief basisonderwijs in de kernen evenals sport-speel- en andere basisvoorzieningen evenals de winkels blijft een must. Tevens willen wij ook in de Nederhorst den Berg en Kortenhoef een Integraal Kind Centrum realiseren.

De afgelopen 4 jaar heb ik als wethouder het voorrecht gehad om veel mensen te mogen ontmoeten die op heel veel verschillende manieren betrokken zijn bij de gemeente. Ik heb bij al die mensen een enorme betrokkenheid bij Wijdemeren ervaren. Als lijsttrekker zie ik er naar uit om samen met alle mensen op de lijst met u als inwoner verder in gesprek te gaan. De klus is nog niet klaar en wij hebben uw steun als PvdA gr Links daarbij nodig.

Hoe staat dit alles aan bij de uitspraak van de provincie met betrekking tot de fusie met Hilversum zult u denken?

PvdA Groen Links in Wijdemeren heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat wij voorstander zijn van een bestuurlijke fusie met Hilversum. Na vele onderzoeksrapporten is gebleken dat Wijdemeren op iets langere termijn zijn taken als zelfstandige gemeente niet goed kan uitvoeren. Dat wil zeggen dat de inwoners dan tekort wordt gedaan. Met de huidige personele bezetting is het voor de gemeente niet mogelijk het voorzieningenniveau voor de inwoners op hetzelfde peil te houden. Dit betekent dat er meer personeel bij moet komen en dus dat dit meer geld gaat kosten. Het gevolg zal zijn dat de lokale lasten nog verder zullen stijgen. Wij vinden dit niet verantwoord gezien het feit dat de huidige hoogte van de lokale lasten voor onze inwoners al hoog zijn!  Daarnaast worden wij omringd door steeds meer grote gemeenten, dit betekent dat de rol die wij kunnen spelen en de invloed die wij kunnen uitoefenen op de regio steeds kleiner gaat worden. In plaats van initiatiefnemer en voorloper zullen wij steeds meer in de rol van volger krijgen.

Wij zien een bestuurlijke fusie als enige oplossing om een rol van betekenis in onze regio te kunnen blijven spelen en om het wonen in onze prachtige kernen ook nog enigszins betaalbaar te kunnen houden. Een bestuurlijke fusie met Hilversum zien wij als een logische stap.  Bij de onderhandeling daar naartoe zal ingezet moeten worden op een goed kernenbeleid en het voorzieningenniveau van de kernen op peil houden zodanig dat de leefbaarheid van de kernen gegarandeerd blijft.

Samenvattend: Wij willen als PvdA Groen Links graag aan de slag om ook na de verkiezingen bij te dragen aan een mooi en toekomstbestendig Wijdemeren!

Hartelijke groet,

Sandra van Rijkom