Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Onze mening over het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (GOV)

Wij zijn als fractie PvdA /Groen Links positief over de totstandkoming van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen dat in september 2017 werd gepresenteerd en dat ook door de Gemeente Wijdemeren is medeondertekend. In het gebiedsakkoord wordt veel geld vrijgemaakt om de Oostelijke Vechtplassen een nieuwe impuls te geven op het terrein van recreatie & toerisme, cultuurhistorie en natuurontwikkeling. Bij het akkoord hoort ook een Uitvoeringsprogramma dat invulling geeft aan de ambities en doelstellingen. 

Het Gebiedsakkoord is een samenwerkingsovereenkomst tussen 21 partijen, waarin partijen zich binden aan gezamenlijke ambities en doelstellingen, expertise en budget inbrengen, maar ook taken en verantwoordelijkheden op zich nemen om als financier en/of als trekker op te treden om delen van het Uitvoeringsprogramma uit te werken.

Het is in dit Gebiedsakkoord uiteraard de taak en verantwoordelijkheid van de Gemeente Wijdemeren als mede ondertekenaar van het Gebiedsakkoord, de belangen van haar inwoners te behartigen. Het Gebiedsakkoord laat deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden ook onverlet.

Bij het ondertekenen van het akkoord is nadrukkelijk aangegeven dat de besluitvorming over de diverse projecten hierna steeds wordt voorgelegd aan het bevoegd gezag. Als PvdA./Groen Links Wijdemeren zijn we geen voorstander van alle projecten uit het akkoord. De vaarverbinding Oostelijke vechtplassen / Hilversums Kanaal leidt naar onze mening tot een onherstelbare aantasting van de flora en fauna van het beschermde plassengebied. Omdat de gemeente Wijdemeren in dit  project het bevoegd gezag is zullen wij dus niet instemmen met een voorstel voor zo’n vaarverbinding.