Verslag Energie-transitie avond

Kort verslag van bijeenkomst over “de energietransitie”, gehouden op 22 november 2018 en georganiseerd door PvdA/ Groen Links Wijdemeren en de ChristenUnie Wijdemeren. 

 

De bijeenkomst vond plaats in de Oude School in Kortenhoef die met 40 bezoekers helemaal gevuld was en stond onder leiding van Esther Kaper (Christen Unie) 

 

De eerste spreker was Michel Klein, lid van de fractie van de Christen Unie in  de provinciale staten van Noord Holland.

 

Hij hield een betoog over waar we momenteel (mondiaal en landelijk) staan in de noodzaak om de opwarming van de aarde, en dus de uitstoot van CO2, te reduceren en deed dat wetenschappelijke onderbouwd.                                                                                We staan voor een enorm grote opgave, ook al omdat we tot dusverre nog geen kentering hebben gerealiseerd, ondanks de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs van 2015.                                                                                                                  In Nederland werken we op diverse tafels’ aan de CO2-reductie en de ‘energie-tafel’ staat o.l.v. de provincies .

Er komen nog een hoop moeilijke vragen op ons af.

 

Wat gaan of moeten we doen als de Regionale Energie Strategieën lokaal niet gerealiseerd worden? Zonnepanelen in het open landschap? Windmolens jaof nee?

Pakken we het veenweide-gebied aan, dat veel CO-2 uit gaat stoten als de grondwaterstand verder daalt ? Dat heeft wel gevolgen voor onze boeren.

 

Ook het vliegverkeer wordt (voorzichtig) aangepakt door de staatssecretaris d.m.v. ‘vlieg-taks’ komend jaar, maar het vliegen blijft natuurlijk veel te goedkoop, zeker geien de milieuschade die het veroorzaakt.

 

De tweede spreker was Marc Maassen, bij de regio Gooi en Vechttreek (onder andere) verantwoordelijk voor de energietransitie in onze regio.

 

De 7 gemeenten in de regio werken sinds 2017 samen maar de opgaaf is ongewis en nog niet geheel duidelijk. En als gemeente ga je ook niet ‘overal over.                          Voor de energietransitie werken we derhalve samen met de netwerkbeheerders, de woningbouwcorporaties,  waterschappen etc.

In 2030 moeten we van het gas af zijn. De regio legt met name het accent bij de woningen van particulieren. Voor het jaar 2021 wordt per wijk bepaald wanneer die ‘aan de beurt’ is en wat dan de beste oplossing is. Dat kan ook betekenen dat zo’n wijk toch nog even ‘aan het gas blijft’.  Ook komt er een (digitaal) loket waar inwoners terecht kunne met al hun vragen. De vraag wie gaat dat allemaal betalen’ is nog niet beantwoord.Een Rijksbijdrage lijkt onvermijdelijk.                                   

 

De derde spreker  is Anne-Marie Poorthuis, coördinator van de Energie coöperatie Wijdemeren.  

De energie coöperatie krijgt subsidie van de gemeente en besteed veel tijd en energie aan het opbouwen van relaties te krijgen met bewoners en ondernemers.            Ze houdt inloopspreekuren, energiecoaches bezoeken inwoners om ze te adviseren over energiebesparing en energie-ambassadeurs proberen buurten en straten enthousiast te krijgen om zaken gezamenlijk op te pakken. Het plan is om in 2019 een ‘duurzame huizenroute’ te houden.                                                                                 Het is van belang de informatieverschaffing te verbeteren en voor iedereen toegankelijk maken, Zie de website www.energiecooperatiewijdemeren.nl

 

De coöperatie heef 3 doelstellingen:

1. Energiebewustzijn bevorderen
2. Energie besparen
3. Energie opwekken, met name door samen met inwoners zonnepanelen op (grote) daken van gebouwen in Wijdemeren te leggen.

Je kunt lid worden van de coöperatie en actief worden als vrijwilliger.

Vervolgens houdt wethouder duurzaamheid Wijdemeren, Joost Boermans, een reflectie op wat hij allemaal gehoord heeft.

 

Hij geeft aan da t er nog veel te doen is, en dat we voor een aantal problemen ook nog geen (goede) oplossing hebben. 

Samenwerken is een must, geen enkele gemeente kan dit op eigen houtje oplossen.

 

De opslag van zonne- en windenergie s nog een probleem, maar organisaties als Tesla werken hier hard aan. 

In de regio en in de gemeente wordt gewerkt aan het verminderen van vrachtverkeer in onze dorpen en steden. In de nieuwe OVnieuwe concessie 2021 is de eis dat het busvervoer een ‘zero emissie” moet hebben. Er zijn en komen snelfietsroutes in onze regio. Kortom, werk nm de winkel.

 

Ten slotte sluit Stan Poels (raadslid PvdA/Groen Links Wijdemeren) de bijeenkomst af.  Hij dankt de sprekers voor hun inbreng en de aanwezigen voor hun deelname aan de discussie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *