Te veel verkiezingspraat rondom de herindeling

In de Gooi en Eemlander van 16 maart schrijft Ronald Frisart een stevig stuk over de huidige situatie in Wijdemeren met betrekking tot de herindeling. Veel partijen draaien en draaien, maar argumenten en feiten komen niet boven.

Ondertussen zijn de voorstanders en de tegenstanders bekend. Het kleine beetje hoop van de “tegenstanders” is nu gevestigd op de tweede kamer en minister Olongren. Onze hoop is gevestigd op het gezonde verstand van de kiezers, die op 21 maart een hele belangrijke stem hebben in het vervolg van de herindeling. Gaan wij actief meewerken, praten en strijden voor de belangen van Wijdemeren? Of gaan wij onze kop in het zand steken en ons lot in de handen leggen van de provincie?

Als u voor een fusie bent, stem dan op PvdA/GroenLinks Wijdemeren!

Lees hier het artikel uit de Gooi en Eemlander van 16-03-2018:

Gedeputeerde Staten zien hun koren bloeien

Aan de Dreef in Haar­lem la­chen Ge­de­pu­teer­de Sta­ten zich sinds vo­ri­ge week waar­schijn­lijk een bult. De ge­meen­te­raad van Wij­de­me­ren ge­draagt zich zo pot­sier­lijk dat aan sa­men­voe­ging met Hil­ver­sum nau­we­lijks meer te ont­ko­men valt, pre­cies zo­als de ge­de­pu­teer­den wil­len. Naïef

Op 2 no­vem­ber be­trok de Wij­de­meer­se raad nog een stel­ling die in naïe­ve ogen een al­ter­na­tief kon zijn voor al­ge­he­le fu­sie met Hil­ver­sum. De raad sprak zich uit voor sa­men­voe­ging van de amb­te­na­ren van Wij­de­me­ren, Hil­ver­sum en Gooi­se Me­ren met be­houd van drie zelf­stan­di­ge col­le­ges en ge­meen­te­ra­den.

Of dat re­a­lis­tisch is, was toen al de vraag. Waar­om zou Gooi­se Me­ren amb­te­lijk wil­len fu­se­ren met Hil­ver­sum en Wij­de­me­ren? En waar­om zou Hil­ver­sum- dat Wij­de­me­ren al helpt en wat be­treft amb­te­lij­ke ca­pa­ci­teit zelf te­gen zijn li­miet zit – zo’n amb­te­lij­ke fu­sie aan­gaan?

Maar het was in elk ge­val een meer­der­heids­stand­punt. Na de ver­ga­de­ring van de Wij­de­meer­se raad van vo­ri­ge week is daar niets meer van over.

Eerst was er de CDA-te­rug­tocht. Over­dag stem­de het CDA in met een fer­me mo­tie uit D66-ko­ker, ge­steund door De Lo­ka­le Par­tij (DLP) en DorpsBe­lan­gen (DB). De bur­ge­mees­ter noch eni­ge wet­hou­der noch ook maar één amb­te­naar mocht pra­ten met bu­reau Be­ren­schot, dat het fu­sie­plan Hil­ver­sum/Wij­de­me­ren voor­kookt. Be­ren­schot spreekt ge­meen­ten, maar geeft ze geen in­vloed op de uit­komst van het over­leg.

Een CDA-raads­lid ging met die mo­tie ak­koord tus­sen zijn druk­ke da­ge­lijk­se werk door. Hij had ‘niet goed op­ge­let’ en baal­de daar ach­ter­af enorm van. Toen an­de­re CDA’ers la­ter naar de mo­tie had­den ge­ke­ken trok de frac­tie zijn steun in.

Ver­kie­zings­praat

Daar­na wa­ren er twee an­de­re mo­ties. Bij een daar­van zet­ten zo­wel DB als DLP fors in op Wij­de­meer­se zelf­stan­dig­heid. Stan Poels (PvdA/GroenLinks) fi­leer­de ze. Mede op grond van hun ver­kie­zings­pro­gram­ma’s ver­weet hij DB en DLP dat ze hun no­vem­ber-keu­tel in­trok­ken. Gert Zagt (DLP) zei dat zijn frac­tie in no­vem­ber ’een enor­me stap’ had ge­zet, maar was ge­ne­geerd door de pro­vin­cie. Poels meen­de: ver­kie­zings­praat.

Feit is nu dat de raads­meer­der­heid van no­vem­ber is ver­dampt. Er is geen en­ke­le meer­der­heid, voor welk stand­punt ook.

Voor­stan­ders van Wij­de­meer­se zelf­stan­dig­heid ves­ti­gen nu hun hoop op de Twee­de Ka­mer. Als mi­nis­ter Ol­long­ren (Bin­nen­land­se Za­ken) met de her­in­de­lings­wet komt, zou de Ka­mer kun­nen zeg­gen: te wei­nig draag­vlak. Maar in hun re­cen­te boek ’De ge­meen­te in de ge­nen’ no­te­ren de Leid­se we­ten­schap­pers Voer­mans en Wa­ling dat de Ka­mer de laat­ste ja­ren de mi­nis­ter bij her­in­de­lings­wet­ten de voet niet of nau­we­lijks dwars zet. Pro­vin­cies heb­ben het voor­touw.

Te­gen­stan­ders van fu­sies wij­zen erop dat Ol­long­ren een her­in­de­lings­voor­stel voor Zuid-Lim­burg in­trok. Wat ze niet ver­tel­len, is dat Ol­long­ren wil te­rug­ko­men met een gro­te­re her­in­de­ling.

Voor Wij­de­me­ren ziet het er som­ber uit – van­uit het per­spec­tief van te­gen­stan­ders van fu­sie al­thans. Zelfs als fu­sie­vij­an­den vol­gen­de week ze­tels win­nen, is de vraag of de Ka­mer zich ver­zet te­gen een fu­sie­wet. Aan de hui­di­ge Wij­de­meer­se ge­meen­te­raad valt geen ar­gu­ment te ont­le­nen. Die is zo ver­deeld dat voor geen en­kel voor­stel een meer­der­heid is.

Ge­de­pu­teer­de Sta­ten van Noord-Hol­land zien in­tus­sen hun ko­ren bloei­en.

Bron: Ro­nald Fris­art. 16-03-2018. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zien intussen hun koren bloeien. Gooi en Eemlander. Hilversum 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *