Schriftelijke vragen terugvordering bijstandsgelden

Schriftelijke vragen aan het College van B&W m.b.t de uitspraak van de rechtbank Midden Nederland  (d.d. 14 oktober 2020) over de terugvordering van bijstandsgelden van een bijstandsgerechtigde uit Wijdemeren in verband met ontvangen gelden voor boodschappen 

Een inwoonster uit Wijdemeren met bijstand die wekelijks van haar moeder boodschappen met een geschatte waarde van € 50 ontving moet na een rechtszaak 10.000 euro aan de gemeente Wijdemeren betalen. Het gaat om een terugvordering van 7000 euro en een mogelijke boete van 3500 euro De rechter heeft de gemeente formeel in het gelijk gesteld.

De fracties van D’66 en PvdA/Groen Links Wijdemeren vragen zich af of dit een maatschappelijk acceptabele ontwikkeling is, mede in het licht van de recente conclusies over de uitvoering van de kinderopvangtoeslag in Nederland en de rol van de overheid en de rechters hierin.

Derhalve hebben wij hier een aantal vragen over. Gezien het belang en urgentie van dit onderwerp verzoeken wij het College hier snel op te reageren en niet de (maximale) termijn van 30 dagen voor de beantwoording van de vragen in acht te nemen.

Die vragen zijn:

  1. Was het College op de hoogte van  deze rechtszaak, van de uitspraak en van de mogelijke gevolgen hiervan voor de betrokkene?
  1. De Participatiewet kent uitzonderingsgronden en een hardheidsclausule die de gemeente in een individueel geval kan toepassen. De gemeente moet het doel van terugvorderen afwegen tegenover de nadelen van terugvordering voor de betrokken inwoner en nagaan of wat rechtmatig is in deze specifieke omstandigheden ook rechtvaardig uitpakt. Is de bovengenoemde afweging gemaakt in deze zaak en waarom is in deze zaak (in eerste aanleg of in de fase van  het bezwaar) niet gekozen voor toepassing van deze hardheidsclausule?                               
  1. Is het College bereid  deze casus te heroverwegen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer gaat dit gebeuren en wanneer kunnen wij hier de uitkomst van verwachten?
  1. Hoe verhoudt deze casus zich tot de motie die op 15 december jl. in de gemeenteraad  van Wijdemeren is ingebracht, genaamd “Laat een gift in deze tijd een git mogen zijn”? Deze motie kwam erop neer om ruimhartig(er) om te gaan met giften van familie en vrienden aan bijstandsgerechtigde inwoners, zeker in deze zware coronatijd. En die politieke ruggensteun ook duidelijk te maken aan alle betrokken bijstandsgerechtigden, hun netwerk, onze inwoners en onze ambtenaren. Deze motie werd gesteund door D’66, PvdA/Groen Links, Dorpsbelangen en 1 VVD-er.     

De motie eindigde in 9-9 en wordt in de raad op 4 februari a.s. opnieuw in stemming gebracht. Volgens de wethouder was deze motie niet nodig, mede omdat de gemeente al ruimhartig zou omgaan met giften aan onze inwoners.

Wij danken u alvast voor de beantwoording.

Nanne Roosenschoon / Myriam Kooij
D66 Wijdemeren

Nelleke Degenhart / Stan Poels
PvdA /Groen Links Wijdemeren 

28 december 2020

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *