Schriftelijke vragen m.b.t vaarverbinding Oostelijke Vechtplassen/Hilversums Kanaal

2020-S-47

Fractie PvdA/GroenLinks Wijdemeren
Gemeenteraad Wijdemeren
T.a.v. de griffier
Postbus 190
1230 AD Loosdrecht

Uw kenmerk:
Uw brief van: 15 december 2020
Ons kenmerk: Z.61905/D.309701
Datum:  22 januari 2021
Behandelend ambtenaar: I.M. Quakkelaar
Doorkiesnummer: 0356559453
Bijlagen
Verzonden:

Onderwerp: Uw schriftelijke vragen m.b.t de vaarverbinding Oostelijke Vechtplassen/Hilversums Kanaal

Geachte raadsleden,

In december 2020 stelde u artikel 39-vragen over de procedure voor de Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen — Hilversums Kanaal (Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen). Met deze brief ontvangt u mijn antwoord.

Kruising van brieven
Door omstandigheden zijn de vragen met vertraging in de organisatie doorgekomen. Maar het gelukkige toeval wil dat er in de tussentijd een raadsinformatiebrief is verzonden waarin een deel van uw vragen zijn beantwoord.

Uw vragen
Uw fractie was in de veronderstelling dat medio december 2020 de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen een advies aan de gemeenteraad zou uitbrengen over de vraag of en, zo ja, welke variant voor, een vaarverbinding Oostelijke Vechtplassen / Hilversums Kanaal in aanmerking komt voor een vervolg. Door berichtgeving via het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is u ondertussen duidelijk geworden dat dit proces is vertraagd.

Naar aanleiding daarvan vraagt u mij:

1. Waarom is dit proces nog verder verlengd?
Het was toch al lang bekend dat er een flink aantal zienswijzen van inwoners en organisaties was binnengekomen?
Er zijn 53 zienswijzen ontvangen, zowel tegen als voor de vaarverbinding. Alle punten uit de zienswijzen zijn naar thema’s ingedeeld. De procedurele en MER technische antwoorden heeft de opsteller van het MER, adviesbureau Sweco, in
concept gereed. Wat overblijft, zijn de meer beleidsmatige vragen en de belangenafweging. De eerste afweging van beleidsmatige vragen en belangen vindt plaats door de partijen in het gebiedsakkoord. Dat zal resulteren in een advies van de
stuurgroep aan de gemeenteraad, als bevoegd gezag. Toen medio 2020 zou worden gestart met die inhoudelijke afwegingen, bleek dat er binnen het gebiedsakkoord verschillende inzichten waren over de vraag met wie en hoe het stuurgroepadvies en de zienswijzenbeantwoording zou worden voorbereid. Binnen het gebiedsakkoord zijn daar tussen september en december 2020 meerdere gesprekken over gevoerd.

2. Wat is de wettelijke termijn waarbinnen zienswijzen moeten worden afgehandeld?
Er is in deze situatie geen fatale beslistermijn. Uiteraard is het wenselijk om de zienswijzen op redelijke termijn van een inhoudelijk antwoord te voorzien.

3. Wat is nu de exacte planning voor de komende periode van dit traject?
Binnen het gebiedsakkoord is besloten om het zogenaamde kernteam van dit project, bestaande uit afgevaardigden van provincie, waternet en gemeente, aan te wijzen om de afwegingen en het stuurgroepadvies in klein comité voor te bereiden. Dat team legt op dit moment de laatste hand aan de argumenten en de zienswijzenbeantwoording. In februari 2021 vormt een klankbordgroep met andere partijen uit het gebiedsakkoord een oordeel over de volledigheid en zorgvuldigheid van de stukken. Dat wordt vastgelegd in een annotatie. Het streven is dat alle stukken van het kernteam en de klankbordgroep in maart/april 2021 worden geagendeerd bij de regiegroep en stuurgroep van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

4. Wanneer is besluitvorming in de Raad van Wijdemeren voorzien?
Als het advies om deze vaarverbinding wel of niet verder te onderzoeken van de stuurgroep in het voorjaar wordt uitgebracht, is besluitvorming door uw raad mogelijk voor of kort na het zomerreces.

De vaarverbinding is in de geschiedenis een terugkerend thema geweest. Het gebiedsakkoord geeft de slagkracht die nodig is om de verkenning eens goed bij de horens te vatten. Laten we samen uitkijken naar een goede afweging en besluitvorming.

Met vriendelijke groet,

J.J. de Kloet
Wethouder Gebiedsakkoord

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *