Motie recreatie

Onderwerp: Visie recreatie toerisme 2040

De raad van de gemeente Wijdemeren, in vergadering bijeen op 12 juli 2022

Constaterende dat:

 • Er momenteel ontwikkelingen plaats vinden binnen jachthavens en recreatieparken waar de
  gemeente geen grip op heeft, als gevolg waarvan gebruikers ernstig gedupeerd worden;
 • De gemeente onvoldoende instrumenten heeft om ongewenste ontwikkelingen tegen te
  gaan;
 • Dit mogelijk veroorzaakt wordt door het feit dat er geen visie is om recreatie te behouden
  voor de verschillende doelgroepen en welstandsklasse.

Overwegende dat:

 • De raad het belangrijk vindt om het recreatiepotentieel voor de gemeente verder te ontwikkelen om de recreatieve mogelijkheden voor alle doelgroepen bereikbaar te houden.

Verzoekt het College:

 • Een programma Recreatie en Toerisme 2040 te ontwikkelen waarin uitgangspunten worden
  opgenomen die een concrete uitwerking krijgen als een programma onder de omgevingswet
  voor het hele grondgebied van de gemeente;
 • In dit programma kaders op te nemen die het mogelijk maken om beleidsafwegingen vorm te
  geven en plannen te beoordelen voor verschillende deelgebieden binnen de gemeente;
 • De kaders recht te laten doen aan de identiteit van de verschillende kernen van Wijdemeren;
 • In dit programma rekening te houden met bestaand en toekomstig beleid, zoals de
  omgevingsvisie, de economische agenda en het gebiedsakkoord;
 • Bij het ontwikkelen van het programma de verschillende partners en belanghebbenden te
  betrekken bij de ontwikkeling en de uitvoering van het programma, zoals ondernemers en
  grote organisaties als Natuurmonumenten;
 • In het programma rekening te houden met de (potentiele) doelgroepen en de (toekomstige)
  vraag, planologische voorwaarden en financiële haalbaarheid;
 • Het programma kan kaders geven voor de afspraken, maatregelen en over de uitvoering. Het
  programma wordt niet in het omgevingsplan vastgelegd. De doelen uit het programma
  kunnen wel 1 op 1 in het omgevingsplan worden opgenomen.
 • Voor de financiering middelen te oormerken vanuit de decentralisatie-uitkering van het Rijk
  die is aangekondigd in de Septembercirculaire 2022 voor de invoering van de Omgevingswet.

En gaat over tot de order van de dag.

Ingediend door: PvdA-GroenLinks, VVD, De Lokale Partij en ChristenUnie

Wilna Wind:

We hebben de laatste tijd een aantal keren gezien dat vakantieparken waarop mensen, ook met een kleine beurs, al jarenlang prettig recreëren, vervangen worden door luxe villaparken. We zien het landelijk, maar ook in onze gemeente. Concreet, Mijnden, bungalowpark Nieuw Loosdrecht binnenkort ook bij De Otter? Mijn collega Michiel van Balen van de vvd heeft er diverse malen op gewezen en het spel op de wagen gezet.

Het scenario is steeds als volgt:

 • De locaties worden opgekocht door projectontwikkelaars of ze krijgen zeggenschap over de grond.
 • De mensen wordt de huur opgezegd.
 • Soms worden ze nog verplicht om hun huisje te verwijderen.

Er komen superdeluxe villaparken voor terug. In prijs variërend van zo een half tot anderhalf miljoen. Een en ander wordt op de markt gezet als beleggingsobject met een schitterend rendement. De projectontwikkelaar incasseert een jaarlijkse huur van ca 5000 euro oplopend tot zo  rond de 10.000,  en het verdienmodel voorziet in nog wat andere inkomsten voor de projectontwikkelaar, bijvoorbeeld in verhuurbemiddeling.
En de mensen die er recreërden hebben het nakijken.
En wij als raad ook. Natuurlijk, we kunnen een speldenprikje uitdelen af en toe. Maar daar helpen we die mensen niet mee.

Het kan allemaal, we staan erbij en kijken ernaar, we gunnen iedereen het beste, maar ons is het een doorn in het oog. Temeer als het op grond gebeurt die openbaar eigendom is.

Doe er wat aan, zou je denken. En dan blijkt dat binnen onze wetgeving je eigenlijk heel weinig kunt. En dat is precies de reden waarom we deze motie indienen. Het is een aanscherping en poging tot versnelling van ons coalitieakkoord, waarin we opgenomen hebben dat we willen dat recreatiemogelijkheden in onze gemeente voor brede doelgroepen en welstandsklassen beschikbaar blijven.

Meer kader, meer visie, meer opties voor de gemeente om kritisch te kijken en te handelen. Dat is het doel van deze motie. De tekst spreekt denk ik voor zich.

Zodat recreatie op de parken mogelijk blijft voor brede groepen, ook voor mensen met een kleine beurs, ook voor Jan en Jannie modaal.

Tot slot
Voorzitter u weet, geen moties zonder financiële dekking. Er staat een budgetmogelijkheid in de motie, maar tot mijn genoegen hoorde ik vandaag van onze ambtenaren, die we ook zeer erkentelijk zijn voor het intensieve denkwerk dat ze met en voor ons hebben verricht , dat het budget omgevingswet voor dit jaar ook nog ruimte biedt. De ca 20.000 euro die met uitvoering van deze motie gemoeid is, kan ook daaruit gedekt worden. Op dit onderdeel hebben wij geen scherpe opvatting.

Wilna Wind
Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Wijdemeren
12 juli 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *