Motie “Geen woorden maar daden” deel 2

De raad van de gemeente Wijdemeren, in vergadering bijeen op 9 februari 2022,

Constaterende dat:

 • In Nederland, en ook in Wijdemeren, een groot gebrek is aan betaalbare woningen.
 • Het in Nederland (zeer) lang duurt voordat een woningbouwplan kan worden gerealiseerd door allerlei wettelijke verplichtingen en procedures .
 • Het hierdoor voor mensen met een kleine beurs bijna onmogelijk is woonruimte te vinden.
 • De doorstroming op de woningbouw (te) gering is en er daardoor vooral andersoortige woningen bij moeten komen voor ouderen en jongeren.

Overwegende dat:

 • In mei 2021 de Raad unaniem de motie “het is tijd voor creativiteit” heeft aangenomen.
 • Deze motie een oproep doet om ‘onconventionele’ paden te bewandelen teneinde snel tijdelijke en flexibele woningen te kunnen realiseren, zoals Tiny Houses, leegstaande kantoorpanden etc.
 • De Raad op 15 april 2021 een besluit heeft genomen over de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het perceel Dennenlaan, kadastraal bekend als Loosdrecht, sectie C, nummer 3510 (via amendement M-16-2: “Wie woont waar op de Dennenlaan”).
 • Er ondertussen een initiatief is gekomen van woningbouwcorporatie Het Gooi en Omstreken en de heer Krijnen voor het realiseren van ongeveer 40 Tiny Houses op dit terrein voor de lage en middeninkomens (zie brief als bijlage).
 • Het besluit van 15 april 2021 wellicht heroverwogen kan worden om dit plan mogelijk te maken.
 • De betreffende initiatiefnemers hierbij de medewerking van de gemeente Wijdemeren nodig heeft, ook omdat de betreffende grond in bezit is van de gemeente Wijdemeren.
 • De betreffende woningen mooi aan zouden sluiten op de reeds bestaande 16 Tiny Houses van de woningbouwcoöperatie aan de Dennenlaan in Loosdrecht.

Verzoekt het College:

 • In overleg te gaan met de beide initiatiefnemers over de haalbaarheid van dit plan op financieel en ruimtelijk gebied alsmede over de looptijd van de woningen.
 • de procedure stap verkoop van de grond on hold te zetten in afwachting van de uitkomsten van de gesprekken en het ambtelijk advies.
 • In juni 2022 de Raad te informeren over het resultaat van dit gesprek.

En gaat over tot de orde van de dag.
Wijdemeren, 9 februari 2022

PvdA/GroenLinks Wijdemeren
Ram Lachman en Stan Poels

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *