M-V-3

Ingetrokken na Toezegging

MOTIE (vreemd aan de orde van de dag)

Onderwerp: Ter Sype

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 8 juli 2021

Constaterende, dat

  • onlangs een Beelvormende sessie heeft plaats gevonden over de bouwmogelijkheden Ter  Sype in samenhang met Vliegveld Hilversum;
  • uit de geleverde informatie blijkt dat meer woningbouw en andere geluidgevoelige bouw  mogelijk is op Ter Sype.

Overwegende, dat

  • om verdere voortgang mogelijk te maken voor de stedenbouwkundige invulling van de  grootste bouwlocatie van de gemeente, is het van belang dat de raad hiervoor vooraf de  kaders kan bepalen;
  • voortvarendheid is geboden om zo snel mogelijk en vóór de inwerkingtreding van de  Omgevingswet, een globaal stedenbouwkundig plan op te stellen in overeenstemming met  de bepalingen van de POV, zodat ook de ontwikkelaar hiermee aan de slag kan.

Verzoekt het college,

  1. op zo kort mogelijke termijn na het zomerreces informatie aan te leveren, ter voorbereiding van een raadsbijeenkomst over de te stellen kaders voor de stedenbouwkundige invulling  van Ter Sype, waarbij gedacht kan worden aan de verhouding bedrijven/activiteiten t.o.v.  woningbouw, commerciële en sociaal-maatschappelijke componenten, verkeersafwikkeling,  bebouwingsdichtheid, openbaar groen en uiteraard de duurzaamheidskaders; 
  2. uiterlijk in de cyclus van december de raad een voorstel voor te leggen, voor vaststelling van  de kaders.

En gaat over tot de orde van de dag.  

Ingediend door:  

Nanne Roosenschoon Stan Poels
D66 PvdA/GroenLinks

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *