M-11-2

15v-3t, aangenomen

M-11-2
MOTIE

Onderwerp: Corona herstelplan ondernemers
Agendapunt: 11

De raad van de gemeente Wijdemeren, in vergadering bijeen op 12 mei 2021, 

Overwegende

 • één ondernemersmanager in deze corona crisis onvoldoende is;
 • er verschillende regelingen voor ondernemers zijn, maar die niet voor iedere ondernemer voldoende zijn.

Draagt het college op:

 1. Een (tijdelijk) 2e ondernemersmanager aan te stellen.
 2. Herstelfonds voor ondernemers in te stellen voor het verstrekken van leningen. Richtlijnen zie bijlage.
 3. Hiervoor op korte termijn, in overleg met de ondernemersvereniging, criteria op te stellen en de raad hierover te informeren.
 4. Indien mogelijk deel te nemen aan pilots en fieldlabs van de Rijksoverheid.

En stelt hiervoor een bedrag van € 100.000 ter beschikking, ten laste van de algemene reserve.

Toelichting

De uitzonderlijke situatie waar de ondernemers zich in bevinden door de corona maatregelen, behoeft ook een uitzonderlijke aanpak.

Ingediend door:

Eric Torsing, CDA 
Nanne Roosenschoon, D66 
René Voigt, DorpsBelangen 
Gert Zagt, De Lokale Partij 
Stan Poels, PvdA/GroenLinks

Bijlage

Richtlijnen om in aanmerking te komen voor de lening:

 1. Het bedrijf is een economisch zelfstandige onderneming, gevestigd in Wijdemeren.
 2. De onderneming is niet failliet of in (aanloop naar) surséance van betaling.
 3. De onderneming heeft ten minste twee werknemers in dienst.
 4. De onderneming heeft een Tozo-bedrijfslening van € 10.157 (toegezegd) gekregen.
 5. De onderneming heeft, buiten verwijtbare schuld, geen toegang tot financiering door een  huisbankier.
 6. De financiële problematiek komt aantoonbaar voort uit de corona-uitbraak; uit de verstrekte  informatie blijkt dat het bedrijf eind 2019 een solide, levensvatbare onderneming was.
 7. Het bedrijf spant zich aantoonbaar maximaal in om het financiële probleem te beperken.
 8. Het bedrijf doet aantoonbaar waar mogelijk een beroep op de steunmaatregelen van Rijk  en/of andere instanties anders dan Tozo (NOW, Togs, Bbz, BMKB, Corona overbruggingslening).
 9. De mogelijkheden als bedoeld onder punt 7 en 8 zijn onvoldoende om het voortbestaan op  korte termijn te garanderen.

Richtlijnen voor de lening aan te vragen: 

 1. Naam, adres, telefoon, e-mailadres;
 2. Kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
 3. Uittreksel Kamer van Koophandel van onderneming waarvoor lening wordt aangevraagd;
 4. Bankrekening onderneming (IBAN);
 5. Document toekenning Tozo-bedrijfslening;
 6. Eigen verklaring I: onderneming niet failliet of in (aanloop naar) surséance van betaling (via aanvraag);
 7. Eigen verklaring II: onderneming heeft geen toegang tot bank-krediet (via aanvraag);
 8. Eigen verklaring III: onderneming niet/wel opgezegd door bank in laatste twee jaar, met toelichting indien wel opgezegd;
 9. Laatst vastgestelde jaarrekening en, indien de jaarrekening door een accountant wordt gecontroleerd, de laatst verstrekte accountantsverklaring;
 10. Vastgestelde jaarrekening 2019, voorlopige jaarcijfers 2020;
 11. Actuele begroting 2021.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *