M-10-1

MOTIE: “Het is tijd voor creativiteit”

Onderwerp: Evaluatie woonvisie Wijdemeren 2016-2020
Agendapunt 10

De Raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 12 mei 2021

Constaterende, dat

 • In Nederland, en ook in Wijdemeren, een groot gebrek aan betaalbare woningen is;
 • De prijzen van koopwoningen hierdoor fors zijn gestegen en de huren eveneens toenemen;
 • Het in Nederland (zeer) lang duurt voordat een woningbouwplan kan worden gerealiseerd in verband met allerlei wettelijke verplichtingen en procedures;
 • Het hierdoor voor mensen met een kleine beurs bijna onmogelijk is woonruimte te vinden;
 • De doorstroming op de woningmarkt te gering is en er daarom vooral andersoortige woningen bij moeten komen voor ouderen en jongeren.

Overwegende, dat

 • Niet iedereen een reguliere woning of appartement wil;
 • Er steeds meer mogelijkheden zijn om tijdelijke en flexibele woningen te realiseren zoals Tiny Houses, waarvoor snellere en kortere procedures gelden;
 • Steeds meer marktpartijen flexibele, aanpasbare en betaalbare woningen aanbieden – Zie: https://flexwonen.nl/soorten/nieuwe-woonconcepten/ ;
 • Leegstaande kantoren of bedrijfspanden beschikbaar kunnen komen voor ombouw tot woningen
 • In de evaluatie woonvisie Wijdemeren 2016-2020 hier geen aandacht voor is;

Verzoekt het college,

 1. In de woonvisie Wijdemeren 2021-2024 nadrukkelijk aandacht te besteden aan het onderwerp ‘flexibele en aanpasbare woonvormen’, waaronder Tiny Houses;
 2. In de visie concrete mogelijkheden en locaties te benoemen;
 3. En hierover in overleg te treden met relevante marktpartijen zoals de woningbouwcorporaties en daarop toegerichte bedrijven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:
Ram Lachman en Stan Poels, Fractie PvdA/Groen Links Wijdemeren
Nanne Roosenschoon, D66 Wijdemeren
Gert Zagt, De Lokale Partij
Sieta Vermeulen, VVD

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *