Beperkt Casco of All Risk?

11v-8t, aangenomen 

AMENDEMENT

A-14-1 gewijzigd

Beperkt Casco of All Risk?

De raad van de gemeente Wijdemeren in digitale vergadering bijeen op 8 april 2021

Besluit het raadsvoorstel “casco plan van aanpak POV” als volgt te wijzigen 

Voorgesteld wordt conceptbesluitpunt 2 te schrappen: 

In te stemmen met 

1. de aanpak afhandeling van extra aanvragen POV; 

2. een onttrekking van € 120.000,– uit de reserve Stimulering Ruimtelijke ontwikkelingen. 

En te vervangen door: 

1.in te zetten op maximaal kostenverhaal voor alle aanvragen die onder de werkvoorraad ruimtelijke plannen vallen, waarbij zowel de interne kosten als die van (tijdelijke) inhuur verhaald worden; 

2.de risico’s van het niet volledig realiseren van kostenverhaal conform de nota risicomanagement monitoren en inzichtelijk maken in de risicoparagraaf van de Planning en Control documenten. 

Toelichting 

Het conceptbesluit onder 1 vraagt instemming met de aanpak afhandeling extra aanvragen POV. Dat behoeft geen instemming van de raad. Het is business as usual dat het college aanvragen afhandelt volgens wet en regelgeving. De raad wordt ook geen budget gevraagd. 

Het conceptbesluit 2 is niet uitvoerbaar. Er bestaat namelijk geen reserve Stimulering Ruimtelijke ontwikkelingen. Je kunt niets onttrekken uit een reserve die niet bestaat. Deze reserve zou opgericht worden bij de herziening van de Nota Reserves en voorzieningen begin 2020. Tot op heden heeft deze herziening nog niet plaatsgevonden. Volgens de lange termijn agenda vindt herziening pas plaats in Q4 van 2021. Overigens is deze reserve waaraan in de nota grondbeleid en het daar bijbe horende raadsvoorstel gerefereerd wordt alleen van toepassing voor situaties waarin de gemeente zelf actief/situationeel grondbeleid voert. 

De nog op te richten reserve Stimulering Ruimtelijke ontwikkelingen is niet voor het afdekken van het risico dat gemeentelijke kosten van initiatieven van derden niet verhaalbaar blijken. Dat staat let terlijk in het raadsvoorstel van destijds: De bijbehorende risico’s worden conform de nota risicoma nagement gemonitord en inzichtelijk gemaakt en in de risicoparagraaf verwerkt. Tevens staat in dat raadsvoorstel dat ‘Onttrekkingen’ alleen aan de orde zijn bij: Het treffen van verliesvoorzienin gen voor verwachte negatieve resultaten van grondexploitaties en bij het afboeken van voorberei dingskosten bij geen doorgang project. Beide opties worden niet voorgesteld in het conceptbesluit.

Beide opties zijn ook pas conform de nota grondbeleid aan de orde in het geval de gemeente zelf ac tief grondbeleid voert, cq actief participeert in een ontwikkeling met eigen grondbezit. Maar zoals gezegd: de reserve Stimulering Ruimtelijke ontwikkelingen bestaat in het geheel nog niet! 

Ingediend door: De Lokale Partij, Gert Zagt PvdA/GroenLinks, Stan Poels

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *