Amendement A-23-1A

Onderwerp: Weigering ontwerp VVGB Nederhorst den Berg Noord

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 9 februari 2022 bijeen,

Besluit het raadsvoorstel ontwerp verklaring van geen bedenkingen Nederhorst den Berg:

 1. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het oprichten van een
  nieuwe woonwijk (150 woningen) ten noorden van de bestaande kern van
  Nederhorst den Berg af te geven;
 2. De ontwerp vvgb voor zes weken ter inzage te leggen conform de wettelijk
  voorgeschreven procedure.
 3. Het college te adviseren tegelijk met de terinzagelegging van de ontwerp vvgb de
  ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit Wet geluidhinder voor de
  vaststelling hogere waarden voor zes weken ter inzage te leggen.

Te wijzigen in:

 1. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het oprichten van een
  nieuwe woonwijk (150 woningen) ten noorden van de bestaande kern van
  Nederhorst den Berg te weigeren;
 2. Dit ontwerp-besluit voor zes weken ter inzage te leggen conform de wettelijk
  voorgeschreven procedure.

CDA Wijdemeren
Jan Verbruggen

De Lokale Partij
Gert Zagt

PvdA/GroenLinks
Stan Poels

Toelichting

Geldend bestemmingsplan ter plaatse van het projectgebied is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Nederhorst Den Berg’ geldig (vastgesteld op 27 september 2012). Om de ontwikkeling mogelijk te maken, dient daarom te worden afgeweken van het bestemmingsplan.

Deze aanvraag betreft een zogenaamde POV-aanvraag; een aanvraag die is gedaan voor de inwerkingtreding van de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020. Daarmee valt de aanvraag onder het regime van de Provinciale Ruimtelijke Verordening van de provincie Noord-Holland. (hierna te noemen PRV NH)

Bij deze lichten wij toe dat het plan voor woningbouw Nederhorst den Berg niet voldoet aan de volgende artikelen in de PRV NH.

Artikel 5a Nieuwe stedelijke ontwikkeling

1 Een bestemmingsplan kan uitsluitend voorzien in een nieuwe stedelijke ontwikkeling als deze ontwikkeling in overeenstemming is met de binnen de regio gemaakte schriftelijke afspraken.
2 Gedeputeerde staten stellen nadere regels aan de afspraken bedoeld in het eerste lid.

Afgelopen tijd heeft gemeente Wijdemeren pogingen gedaan de nieuwe stedelijke ontwikkeling Nederhorst den Berg Noord op te nemen in regionale woonvisie 2016-2030 (maart 2017). En vervolgens het Actieprogramma uitvoering regionale woonvisie (RAP 1 en 2), zoals vereist in artikel 5a lid 1 van de PRV NH. Deze pogingen hebben tot op heden niet geleid tot opname in één van de twee bovengenoemde documenten. In deze documenten zijn voor Wijdemeren twee locaties opgenomen, te weten Groenwoud en ter Sype.

Conclusie: Wijdemeren en initiatiefnemers hebben de noodzaak niet kunnen aantonen, aangezien de regio tot op heden niet ingestemd heeft om Nederhorst den Berg Noord als buitenstedelijke locatie op te nemen.

Daarnaast wordt het volgende vermeld in het woonakkoord: De provincie heeft in ons land als ‘toezichthouder’ op de woningmarkt een belangrijke rol. We weten dat in de praktijk van alledag regionale belangen soms met elkaar in strijd zijn. Zo is de spanning tussen economie, wonen en landschap vaak goed zichtbaar. Dit betekent dat de provincie, wanneer nodig, belangen afweegt en knopen doorhakt. De provincie geeft in een tijdig stadium duidelijkheid over ruimtelijke plannen.

Conclusie: De provincie Noord-Holland heeft tot op heden in verschillende gremia aangeven niet bereid zijn medewerking te verlenen aan de ontwikkeling Nederhorst den Berg Noord.

In regionale afspraken Gooi en Vechtstreek lezen we het volgende over de procedure nadere
regionale afstemming:

Artikel 7. Escalatiemodel

 1. In het geval het PFHO Fysiek Domein niet instemt met een initiatief en één of meer gemeenten
  kunnen zich hiermee niet verenigen, wordt het initiatief de volgende vergadering van het PFHO Fysiek
  Domein nogmaals geagendeerd.
 2. Indien het PFHO Fysiek Domein een tweede maal niet instemt met een initiatief en één of meer
  gemeenten kunnen zich hiermee niet verenigen, wordt het initiatief voorgelegd aan het Algemeen
  Bestuur van de Regio. Het Algemeen Bestuur neemt een beslissing bij meerderheid conform de regels
  van de gemeenschappelijke regeling. Deze beslissing geldt als regionale afspraak voor de regio.

De PFHO Fysiek Domein heeft in haar laatste vergadering van 3 februari 2022 het initiatief van Wijdemeren, betreffende plan Nederhorst den Berg Noord besproken. Wethouder de Kloet heeft in de commissievergadering Bestuur en Middelen in de avond van 3 februari 2022 bij de mededeling vermeld dat het besluit over het betreffende plan is aangehouden en in de volgende vergadering wederom wordt besproken. Het PFHO Fysiek Domein wilde eerst de besluitvorming in de raad van Wijdemeren afwachten, aldus wethouder De Kloet.

Conclusie: gelezen artikel 7 het is allerminst zeker of alle regiogemeenten de volgende vergadering instemmen met het plan Nederhorst den Berg Noord. Aangezien opname van betreffende plan een vereiste is, concluderen wij dat het afgeven van een ‘Ontwerp Verklaring van geen Bedenkingen’ prematuur is.

Artikel 20 UNESCO-werelderfgoederen van uitzonderlijke universele waarden

Als erfgoed van uitzonderlijke universele waarden wordt aangewezen:
a Stelling van Amsterdam;
b Beemster;
c Nieuwe Hollandse Waterlinie.
De begrenzing van het Unesco-erfgoed van uitzonderlijke universele waarden is aangegeven
op kaart 5a.

Nederhorst den Berg en het projectgebied liggen binnen de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hiermee is het gebied van uitzonderlijke universele waarde en maakt onderdeel uit van UNESCO-erfgoed. Dit wordt beschreven in de PRV NH.

Artikel 22 Ontwikkelingen binnen UNESCO-erfgoederen

1 Een bestemmingsplan mag uitsluitend voorzien in nieuwe functies en uitbreiding van de bebouwing van bestaande functies binnen de gebieden als bedoeld in artikel 20 voor zover deze de kernkwaliteiten van de erfgoederen met uitzonderlijke universele waarde behouden of versterken, als bedoeld in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie zoals genoemd in artikel 15 en in bijlage 1 bij deze verordening.
2 In aanvulling op het gestelde in het eerste lid bevat het bestemmingsplan geen bestemmingen en regels die voorzien in:
a) een grootschalige stads- of dorpsontwikkelingslocatie of glastuinbouwlocatie dan wel een grootschalig bedrijventerrein of infrastructuurproject;
b) een project dat, of een activiteit die de uitgewerkte Uitzonderlijke Universele waarden van het Unesco-erfgoed van uitzonderlijke universele waarden “De Beemster”, “De Stelling van Amsterdam” of de “Nieuwe Hollandse Waterlinie”, aantast of doet verdwijnen.
3 Artikel 5a, artikel 5c en artikel 15 zijn van overeenkomstige toepassing.
4 In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, kan een bestemmingsplan hierin wel voorzien
indien:
a) er sprake is van een groot openbaar belang;
b) er voldoende maatregelen worden getroffen om de nadelige effecten van de ontwikkeling op het behoud of de versterking van de uitgewerkte kernkwaliteiten te mitigeren of te compenseren;
c) het bestemmingsplan in overeenstemming is met artikel 5a of artikel 5c;
d) het bestemmingsplan in overeenstemming is met de kwaliteitseisen zoals opgenomen in
artikel 15 van deze verordening en;
e) er geen reële andere mogelijkheden zijn.
5 Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van de wijze waarop
compensatie als bedoeld in het vierde lid plaatsheeft.

In artikel 22.4 wordt aangegeven onder welke voorwaarden ontwikkelingen mogelijk geacht worden binnen de UNESCO erfgoederen.
a. De initiatiefnemer heeft de woningnood in het algemeen als groot openbaar belang genoemd. In de prognose van de Provincie Noord-Holland 2021-2050 is de woonbehoefte voor geheel Wijdemeren 500 woningen tot 2030, dit in tegenstelling tot de genoemde 1000 woningen van de initiatiefnemer. De initiatiefnemer heeft niet nader geconcretiseerd of toegelicht hoe de levensvatbaarheid van de voorzieningen van Nederhorst den Berg onder de huidige omstandigheden in het geding is. Verder is niet inzichtelijk gemaakt dat ten behoeve van het gestelde grote openbare belang uitsluitend in woningbouw kan worden voorzien op de gekozen locatie, noch waarom deze woningen op één locatie moeten worden gerealiseerd. Het is niet uitgesloten dat een combinatie van verschillende gebieden mogelijk is.
b. De initiatiefnemer heeft geen maatregelen getroffen om de nadelige effecten van de ontwikkeling op behoud of de versterking van de uitgewerkte kernkwaliteiten te mitigeren of te compenseren. Door de planontwikkeling Nederhorst den Berg Noord wordt de schootcirkel van het fort Nigtevecht en fort Hinderdam beperkt. Door juist de bouwhoogte van 18 meter aan de westkant van het plangebied wordt deze schootcirkel nog sterker beperkt.
c. Zie verschillende conclusies onder artikel 5a hierboven.
d. N.v.t.
e. In mailwisseling tussen wethouder de Kloet en gedeputeerde Loggen, antwoord de gedeputeerde op een vraag van de wethouder om medewerking te verlenen aan dit plan: ‘In de gemeente en het dorp zelf is nog een aantal mogelijkheden om te verdichten of te herontwikkelen, waarmee er naar het oordeel van de provincie nog voldoende alternatieven zijn. Ik raad aan hier eerst naar te kijken, alvorens de pijlen op het buitengebied te richten.’ Middels een RIB d.d. 13 november 2019 geeft het college de plancapaciteit aan. Voor Nederhorst den Berg betreft de plancapaciteit 28 woningen voor 2020-2024. Daarnaast zijn er voor de kern Nederhorst den Berg nog diverse bouwprojecten binnenstedelijk in ontwikkeling. (Dammerweg 3-4, 9 woningen. Reeweg 2a/b, 2 woningen. Dammerweg 108- 109, 14 woningen. Slotlaan 4, 35 woningen. In totaal 60 woningen). Bovendien wordt er door Wijdemeren nog uitvoering gegeven aan de kansenkaart voor het toevoegen van woningen in alle dorpen van Wijdemeren.

In de Statenvergadering van 5 en 22 november is de Omgevingsverordening NH2020 besproken. Daar kwam naar voren de zgn. ‘Discussie locaties’, waar plan Nederhorst den Berg Noord één van de discussie locaties was. Bij de stukken is een stuk toegevoegd met het standpunt van GS: De kaarten voor BLP en Landelijk Gebied ongewijzigd vaststellen. (Zie bijlage) In deze Statenvergadering is er een motie door de fracties CDA en FVD ingebracht om Nederhorst den Berg Noord om het werkingsgebied BLP te verwijderen van de locatie Nederhorst Noord – Nederhorst den Berg zoals met tekst en kaarten is opgenomen in de notitie discussielocaties pagina 17 en 18 en binnen 3 maanden een voorstel daartoe ter besluitvorming aan PS voor te leggen. Deze motie (Zie bijlage) is verworpen met voor 15 en tegen 38!

Hieruit blijkt dat zowel in GS als PS geen bereidheid is om woningbouw toe te staan voor plan woningbouw Nederhorst den Berg Noord.

Conclusie: gezien de bovengenoemde toelichting op artikel 22.4 stellen wij vast dat de ontwikkeling van woningbouwproject Nederhorst den Berg Noord niet mogelijk is in de in artikel 20 a en c omschreven UNESCO werelderfgoederen. De ruimtelijke onderbouwing van de initiatiefnemer is onvoldoende.

Artikel 25 Weidevogelleefgebieden

1 Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op weidevogelleefgebieden, zoals op kaart 4 en op de digitale verbeelding ervan aangegeven, voorziet niet in:
a de mogelijkheid van nieuwe bebouwing, anders dan binnen een bestaand bouwblok of een
uitbreiding daarvan;
b de mogelijkheid van aanleg van nieuwe weginfrastructuur;
c de mogelijkheid van aanleg van bossen of boomgaarden;
d de mogelijkheid verstorende activiteiten, buiten de huidige agrarische activiteiten, te verrichten die het weidevogelleefgebied verstoren, en; e de mogelijkheid werken uit te voeren die realisatie van nieuwe peilverlagingen mogelijk maken.
2 In een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid wordt de aanleg van hoog opgaande beplantingen of laanbeplanting afhankelijk gesteld van een aanlegvergunning, als bedoeld in artikel 3.3. sub a. van de Wet ruimtelijke ordening.
3 In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan wel voorzien in de in dat lid omschreven ontwikkelingen indien dit geschiedt ten behoeve van:
a een ingreep waarvoor geen aanvaardbaar alternatief aanwezig is en waarmee bovendien een groot openbaar belang wordt gediend;
b woningbouw indien er sprake is van de toepassing van de regeling Ruimte voor Ruimte als bedoeld in artikel 16 en waarbij de natuurdoelen leidend zijn;
c woningbouw die bijdraagt aan een substantiële verbetering van in de directe omgeving daarvan aanwezige natuurkwaliteiten van het landschap of;
d een ingreep die netto geen verstoring van het weidevogelleefgebied geeft.
4 In aanvulling op het derde lid kan het bestemmingsplan hier alleen in voorzien indien in het bestemmingsplan wordt opgenomen:

 1. op welke wijze schade aan een weidevogelleefgebied zoveel mogelijk wordt voorkomen en resterende schade wordt gecompenseerd;
 2. hoe wordt geborgd dat de maatregelen ten behoeve van de compensatie als bedoeld onder a daadwerkelijk worden uitgevoerd;
 3. op welke wijze aan het gestelde in artikel 5a of artikel 5c wordt voldaan en;
 4. op welke wijze aan de ruimtelijke kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 15 is voldaan.

5 Gedeputeerde staten kunnen, gehoord de desbetreffende commissie van provinciale staten, de begrenzing van de weidevogelleefgebieden wijzigen:
a naar aanleiding van recente tellingen van het aantal broedparen;
b ten behoeve van een kleinschalige ontwikkeling of;
c ten behoeve van de krachtens het derde lid gestelde regels.
6 Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen ten aanzien van de wijze waarop compensatie plaatsheeft, als bedoeld in het vierde lid onderdelen a en b.

Artikel 25.3.a Spreekt van een groot openbaar belang. Toelichting zie artikel 22.4. De initiatiefnemer heeft wederom niet nader geconcretiseerd of toegelicht hoe de levensvatbaarheid van de voorzieningen van Nederhorst den Berg onder de huidige omstandigheden in het geding is. Verder is niet inzichtelijk gemaakt dat ten behoeve van het gestelde grote openbare belang uitsluitend in woningbouw kan worden voorzien op de gekozen locatie, noch waarom deze woningen op één locatie moeten worden gerealiseerd. Het is niet uitgesloten dat een combinatie van verschillende gebieden mogelijk is.

De Horn- en Kuijerpolder is per 1 mei 2018 aangewezen als weidevogelleefgebied door de Provinciale Staten. Wijdemeren en initiatiefnemer hebben afgelopen jaren getracht de provincie te overtuigen dit besluit te heroverwegen en terug te draaien. In opdracht van KB beheer heeft Els & Linde B.V. onderzoek gedaan in 2019 en 2021 naar het aantal weidevogels(broedparen) in de Horn- en Kuijerpolder. In dat onderzoek werd geconstateerd dat in de Horn- en Kuijerpolder weinig tot geen weidevogels aanwezig zijn. Herhaald is dit rapport onder de aandacht gebracht van de provincie. Zonder de kwaliteit of juistheid van dit onderzoek in twijfel te trekken constateren wij dat in diverse overleggen van en met de provincie is het rapport besproken is, maar de provincie heeft tot nu toe meermaals kenbaar gemaakt niet terug te komen om het besluit te heroverwegen en/of het besluit terug te draaien. Daarnaast heeft Wijdemeren en initiatiefnemer getracht de provincie te overtuigen dat besluitvorming niet volgens de juiste procedure is verlopen. Daarbij wordt beweerd dat Wijdemeren onvoldoende betrokken en onvoldoende geïnformeerd is in de procedures voorafgaand aan het besluit. Ook de verplichte publicatie is in een verkeerde lokale krant geplaatst, namelijk ‘Het Weesper Nieuws’. Ook deze poging heeft de provincie niet kunnen bewegen het besluit te heroverwegen, dan wel het besluit terug te draaien. De antwoorden GS op vragen van fractie VVD NH zijn overduidelijk over de procedure en de criteria voorafgaand aan het besluit de Horn- en Kuijerpolder aan te wijzen als weidvogelleefgebied. (Zie bijlage) Ook middels verschillende mailwisselingen is één en ander kenbaar gemaakt omtrent het weidevogelleefgebied m.b.t. plan Nederhorst den Berg Noord:

28 september 2021 Mailwisseling tussen gemeente en provincie. Antwoord provincie: Een nieuw ecologisch onderzoek wijzigt weinig aan het feit dat wij geen afname van het oppervlak weidevogelkerngebied toestaan. Een plan om de kwaliteit van een weidevogelleefgebied te verbeteren kan helaas niet worden gekoppeld aan een door ons ongewenste ruimtelijke ontwikkeling voor woningbouw. Een amendement van het CDA over dit plangebied is niet aangenomen, wat betekent dat PS heeft besloten het gebied niet te ontgrenzen. De provincie is daarmee niet voornemens de bescherming te wijzigen.

6 oktober 2021 Mailwisseling tussen Kennemerland en gedeputeerde Loggen. Antwoord Loggen: De aanwijzing van het betreffende gebied is zorgvuldig tot stand gekomen en zal ook zorgvuldig worden bewaakt. Weidevogels hebben open ruimte en een buffer nodig, mede ter bescherming van het kerngebied voor weidevogels. Daarenboven hebben Provinciale Staten, zoals ook in de mailwisseling vermeld, een amendement van het CDA om dit gebied te ontgrenzen verworpen, waarmee de beschermde status van dit gebied voorlopig ook niet zal wijzigen. In het dorp zelf is nog een aantal mogelijkheden om te verdichten of te herontwikkelen. Ik raad aan hier eerst naar te kijken, alvorens de pijlen op het buitengebied te richten. Op dit moment zie ik dan ook geen aanleiding over de door jou voorgelegde locatie verder in overleg te treden.

Conclusie: gezien de bovenstaande toelichting op artikel 25 stellen wij vast dat de ontwikkeling van woningbouwproject Nederhorst den Berg Noord niet mogelijk is binnen de in artikel 25.3 en 25.4 gestelde afwijkingen. De ruimtelijke onderbouwing van de initiatiefnemer is onvoldoende.

Initiatiefnemer heeft in de ruimtelijk onderbouwing geen woord gesproken over de nabij gelegen agrarische bedrijven aan de Reeweg waar de Wet geurhinder en veehouderij van toepassing is. Ten onrechte is dit niet belicht door de initiatiefnemer. Daarmee is onduidelijk of hieraan gevolgen verbonden kunnen worden voor het aantal woningen zoals door initiatiefnemer wordt verzocht.

Bovendien heeft noch de gemeente, noch de initiatiefnemer ontheffing gevraagd voor artikel 5a, 22
en 25.

Gezien de bovenstaande toelichting en conclusies stellen wij vast dat wij de ontwerp verklaring van geen bedenkingen niet kunnen afgeven.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *