Amendement A-20-1

“De klimaatcrisis vraagt om voortvarendheid en lef”

Agendapunt 20: Op weg naar Aardgasvrij 2022-2026

De Raad van Wijdemeren, in vergadering bijeen op 16 december 2021

Besluit:

 1. De visie Op weg naar Aardgasvrij / Transitievisie Warmte Wijdemeren 2022-2026 vast te stellen.
 2. 62.500,- euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering (dekking: Duurzaamheidsreserve GBKNR
  610931).
 3. Voor Q2-2024 de uitvoering van deze visie te evalueren.

Als volgt te wijzigen: (de wijzigingen zijn onderstreept)

 1. De visie Op weg naar Aardgasvrij/Transitievisie Warmte Wijdemeren gewijzigd vast te stellen
 2. 62.500,- euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering (dekking: Duurzaamheidsreserve GBKNR
  610931) waarvan € 25.000 in het jaar 2022
 3. Voor Q2-2024 de uitvoering van deze visie te evalueren
 4. Vanaf de begroting 2023 een aanvullende structurele dekking te realiseren voor de uitvoering van
  de uit deze visie voortkomende gemeentelijke activiteiten uit de algemene middelen of uit specifiek
  daarvoor door de Rijksoverheid ter beschikking gestelde middelen.

Toelichting

Ad 1:

In de thans voorliggende Transitievisie staat de volgende beleidskeuze:

1.1. ‘Een gedragen warmtetransitie

Beleidskeuze

 • De gemeente Wijdemeren verplicht niemand om van het aardgas af te stappen.
 • De gemeente Wijdemeren brengt een Wijkuitvoeringsplan pas tot uitvoering met breed draagvlak van eindgebruikers.

Onderbouwing
Wij zijn ons bewust van de levende maatschappelijke discussie over het afsluiten van het
aardgas. De resultaten van een gemeente brede bewonersenquête bevestigen dit beeld,
zie onderstaande figuur. De gemeente kiest er daarom voor om nog niemand te
verplichten om van het aardgas af te stappen. Ook niet wanneer de gemeente met
Warmtewet 2.0 de bevoegdheid krijgt om afkoppeling van het gas te verplichten.

De route naar aardgasvrij zal in Wijdemeren op vrijwillige basis plaatsvinden. Een breed
draagvlak is daarmee noodzakelijk om tot een haalbaar Wijkuitvoeringsplan te komen’.

Naar onze mening is dit een onhoudbaar standpunt. Streven naar draagvlak is cruciaal en
zeer belangrijk. Financiële ondersteuning is hierbij van groot belang. Het moet
betaalbaar zijn voor iedereen. De Energiecoöperatie Wijdemeren kan hierbij een
belangrijke rol spelen.
Maar als individuele burgers vervolgens besluiten niet mee te doen kan de totale
planvorming en -uitvoering in een wijk stil komen te staan. Dit is onwenselijk, gezien de
inspanningen van de andere wijkbewoners, en gezien de taakstelling om uiterlijk in 2050
geheel gas-onafhankelijk te zijn. De klimaatcrisis vraagt om een voortvarende aanpak.

Wij stellen dan ook voor om de beleidskeuze te veranderen:

1.1. Een gedragen warmtetransitie

Beleidskeuze

 • De gemeente Wijdemeren brengt een Wijkuitvoeringsplan pas tot uitvoering met breed draagvlak van eindgebruikers.
 • De gemeente Wijdemeren verplicht niemand om deel te nemen in het collectieve warmtenet. Inwoners kunnen kiezen voor een individuele energieproductie ten behoeve van de warmtetransitie of hiertoe al initiatieven hebben genomen..
 • In incidentele gevallen kan de gemeente alsnog besluiten inwoners te verplichten van het aardgas af te stappen indien dit wettelijk mogelijk zal zijn.

Onderbouwing
Wij zijn ons bewust van de levende maatschappelijke discussie over het afsluiten van het
aardgas. De resultaten van een gemeente brede bewonersenquête bevestigen dit beeld.
Dus stelt de gemeente alles in het werk om draagvlak te creëren, inclusief financiële
ondersteuning bij de gekozen oplossing. De gemeente communiceert daarbij dat wij ons
nadrukkelijk inzetten om iedereen te verleiden mee te doen, maar gezien de doelstelling om
in 2050 aardgasvrij te zijn zal deze vrijblijvendheid niet altijd houdbaar zijn.
De gemeenteraad Wijdemeren kan bij het vaststellen van een Wijkuitvoeringsplan onder de
Warmtewet 2.0 via een wijziging in het omgevingsplan een datum vaststellen waarop een
wijk aardgasvrij zal zijn.

Ad 2 en 4:

De Transitievisie Warmte is een langdurig en structureel plan op weg naar een gas-loos Wijdemeren
in 2050. Hier hoort een structurele dekking bij van de gemeentelijke kosten die hier mee gepaard
gaan. Incidentele dekking uit de duurzaamheidsreserve is hierbij niet passend. Een alternatieve
dekking moet hiervoor in de plaats komen. Voor 2022 is nu geen andere oplossing meer mogelijk.
Het bedrag wordt vooralsnog gehandhaafd om principe dekking te hebben voor eventuele in 2022
aangegane meerjarige verplichtingen.

Voor 2023 en later dient structurele dekking gevonden te worden. Dat kan uit de algemene
middelen, maar wij hopen natuurlijk op additionele middelen van het Rijk hiervoor.

Fractie PvdA/Groen Links
Ram Lachman en Stan Poels

D66
Nanne Roosenschoon

16 december 2021

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *