AMENDEMENT A-18-1

(AANGENOMEN 16V-3T)

agendapunt 18: Raadsvoorstel Ontwerp VVGB Slotlaan 4.

De raad van de gemeente Wijdemeren bijeen op 16 december 2021.

Constaterende dat:

 • er een schitterend plan ligt om het Kasteel De Nederhorst in Nederhorst den Berg om te vormen tot een woongebouw waarin 15 huur-appartementen en twee semi-openbare ruimtes voor vergaderingen en openbare bijeenkomsten waarbij wordt recht gedaan aan de cultuur-historische waarden van het kasteel
 • op het kasteelterrein in deels de bestaande cultuur-historisch waardevolle gebouwen en deels als nieuwbouw nog eens ongeveer een 20-tal huurwoningen zal komen
 • aan huurwoningen grote behoefte is in Wijdemeren
 • er een prachtig plan ligt om het kasteelpark te renoveren naar een deels openbaar toegankelijk park met in
  achtneming van de cultuur-historische waarden van dit park
 • Stadsherstel Amsterdam NV bij uitstek de juiste organisatie is om het geheel op optimale wijze te ontwik-
  kelen
 • dit voor Wijdemeren een uniek project is waarmee de geschiedenis van Nederhorst den Berg veel beter
  zichtbaar zal worden
 • het upgraden van het park en het operationeel maken van twee semi-openbare ruimtes in het kasteel be-
  langrijke verbindende factoren zullen worden in Nederhorst den Berg en Wijdemeren
 • het plan in zijn huidige vorm niet voorziet in 1/3 deel sociale woningen terwijl Wijdemeren zich middels
  de Woonvisie heeft verplicht om in een bouwproject waarin woningen aan de bestaande voorraad worden
  toegevoegd hiervan 1/3 deel sociaal moet zijn

Overwegende dat:

 • er veel begrip is voor de hoge kosten die Stadsherstel Amsterdam NV moet maken om kasteel, slotgracht en park in de oude luister te herstellen en daarom de woningen in het kasteel zelf op een middelduur niveau zouden mogen zijn
 • het volledige aantal woningen in dit project als huurwoning op de markt komt
 • gemeente Wijdemeren zich desondanks zou dienen te houden aan zijn eigen vastgestelde beleid van de
  Woonvisie waarin wordt aangegeven dat 1/3 deel van woningbouwprojecten sociaal moet zijn
 • Stadsherstel Amsterdam NV daarom in ieder geval op het kasteelterrein het 1/3 deel sociaal van de wonin-
  gen in de bijgebouwen dient te halen en daar dus minimaal 6 sociale huurwoningen moeten komen

Besluit:

Toe te voegen aan besluitpunt 1:

 • …… waarvan minimaal 1/3 deel sociale huurwoningen is van het totale aantal te realiseren woningen in de
  bijgebouwen op het kasteelterrein.

Namens De Lokale Partij: Renée Wijnen
Namens Groen Links/PvdA: Stan Poels

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *