AMENDEMENT A-18-1

Onderwerp: Kaders Ter Sype

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 9 februari 2022,

Constaterende dat:

 • In de commissievergadering van 2 februari 2022 een goede inhoudelijke discussie over de voorgestelde kaders gevoerd is;
 • Veel betrokken partijen kansen zien om lang lopende barrières te doorbreken en het nu gevoelde momentum te benutten.

Overwegende dat:

 • Ter Sype een unieke kans is om een substantieel aantal woningen te realiseren;
 • vast te stellen kaders vooral ook ruimte moeten bieden aan resultaten van overleg door en met alle betrokken partijen gelet op de actualiteit van diverse ontwikkelingen zoals onder andere opgesomd in het raadsvoorstel en de bijlage.

Besluit:

Het concept-raadsbesluit:

De kaders voor Ter Sype zoals in de bijlage vast te stellen, met als hoofdpunten de volgende:

 1. Op Ter Sype wordt een mix van bedrijven en woningen gebouwd. Woningen worden gebouwd daar waar door onderzoek kan worden aangetoond dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd;
 2. Bedrijventerrein is voorzien op de locaties die niet of minder geschikt zijn voor woningbouw om zo bedrijven te voorzien in het benodigde bedrijfsruimte binnen Wijdemeren;
 3. Overeenkomstig de randvoorwaarden van het gemeentelijk woonbeleid wordt een gevarieerd programma met levensloopbestendige woningen voor ouderen en jongeren gerealiseerd;
 4. Er komt een verbindingsweg tussen de Rading en de Nieuw-Loosdrechtsedijk die ingericht wordt als een 50 km weg conform de eisen van het CROW;
 5. Voor de ruimtelijke kwaliteit wordt aansluiting gezocht op de omgeving, zowel het omliggende landschap als de naastgelegen bebouwing van Nieuw-Loosdrecht;
 6. Voor de ontwikkeling van Ter Sype zijn geen extra sociaal maatschappelijke voorzieningen nodig en nieuwe bewoners kunnen van de voorzieningen in Loosdrecht gebruik maken;
 7. Uitgangspunt is dat het bedrijventerrein in 2040 netto energieleverancier is, conform het wensbeeld uit de Toekomstvisie bedrijventerreinen 2020. Oplossingen voor hittestress, natuurinclusief ontwerpen, klimaatadaptatie en waterberging zijn opgenomen in het plan.

Als volgt te wijzigen:

De kaders voor Ter Sype zoals onder andere in de bijlage beschreven vast te stellen, met als hoofdpunten de volgende:

 1. Op Ter Sype worden zoveel mogelijk woningen gebouwd. Woningen worden gebouwd daar waar door onderzoek kan worden aangetoond dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd;
 2. Bedrijfsbestemmingen zijn alleen voorzien op de locaties die niet geschikt zijn voor woningbouw om zo enigszins tegemoet te komen aan het voorzien in extra bedrijfsruimte binnen Wijdemeren;
 3. Ongewijzigd;
 4. Er komt een verbindingsweg tussen de Rading en de Nieuw-Loosdrechtsedijk die ingericht wordt als een 50 km weg conform de eisen van het CROW met nadrukkelijk veilige en goede bereikbaarheid van de sportvelden voor het langzame verkeer;
 5. Voor de ruimtelijke kwaliteit wordt aansluiting gezocht op de omgeving, zowel met het omliggende landschap als met de naastgelegen bebouwing van Nieuw-Loosdrecht waarbij voor gestapelde bouw de maximale bouwhoogte van de recente nieuwbouw Godelindehof (10 meter dan wel maximaal 3 bouwlagen) het referentiekader is;
 6. Ongewijzigd;
 7. Oplossingen voor hittestress, natuurinclusief ontwerpen, klimaatadaptatie en waterberging zijn opgenomen in het plan;

En aan te vullen met:

 1. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen rond het Omnisport initiatief van de gezamenlijke verenigingen;
 2. In gesprek met de ontwikkelaar te onderzoeken of er ruimte is voor interactieve participatie initiatieven van ouderen met betrekking tot “knarrenhofjes” of wat dies meer zij, zo mogelijk resulterend in collectief particulier opdrachtgeverschap;
 3. De noodzaak en urgentie om met alle betrokken partijen (onder andere gemeenten Hilversum, De Bilt en Wijdemeren, provincie Noord-Holland, ontwikkelaar en bestuur. vliegveld Hilversum) snel aan tafel te gaan en het momentum te benutten om alle (nieuwe politieke) ideeën, belangen en wijziging van regelgeving rondom het vliegveld met elkaar te bespreken en te bepalen wat hiervan de gevolgen zijn voor het bouwplan Ter Sype.

De Lokale Partij
Gert Zagt

PvdA/GroenLinks
Stan Poels

VVD
Michiel van Balen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *