Algemene Beschouwingen Juni 2017

Algemene beschouwingen bij de bespreking van de Kadernota  2018 /  Gemeente Wijdemeren

 

Fractie PvdA/ Groen Links

Mijnheer de voorzitter, leden van het college van B&W, collega-raadsleden, inwoners van Wijdemeren en de aanwezige pers,

Vandaag bespreken wij de Kadernota 2018 van de gemeente Wijdemeren. En dat is de start van het traject voor de  totstandkoming  van de begroting 2018.

Voor het eerst doen we dat als Raad niet aan het einde van het jaar,  maar veel eerder, bij de bespreking van de Kadernota. Een ontwikkeling die wij als fractie zeer ondersteunen.  Het dwingt de  Raad om tijdig over het te voeren beleid na te denken en daarin keuze’s te maken en het geeft het College  van B&W en onze ambtenaren de tijd om dat uit werken in de nog komende begroting.  De Raad is dan daadwerkelijk aan zet !

Wij kijken als fractie PvdA/Groen Links uit naar 2018, ook omdat er dan weer gemeenteraadsverkiezingen zijn. De kiezer gaat bepalen of wij het de afgelopen jaren goed hebben gedaan. Of niet, natuurlijk ! De begroting 2018 is dus de laatste begroting van deze Raadsperiode en biedt ons allen de kans de puntjes op de i te zetten.

Dat doen wij als fractie Pvda /Groen Links natuurlijk ook. Wij kijken naar 2018  aan de hand van een  aantal  thema’s.  Korte beschouwingen, net zoals we dat de afgelopen 3 jaar deden in de algemene beschouwingen bij de begroting.  We zullen dus niet alle beleidsthema’s van de Kadernota  doornemen.                                                                              De te bespreken  thema’s zijn zeer belangrijk  in het gedachtengoed van de PvdA/Groen Links.  Populair gezegd: ze maken onderdeel uit van  het DNA van onze fractie..

De themas bevátten ook een aantal vragen aan het College van B&W.

  1. Duurzaamheid

Mijnheer de voorzitter , er is binnen onze gemeente in 2015 een  “duurzaamheidsnotitie” gekomen met initiatieven  op diverse terreinen

Eind 2015 heeft de Klimaattop in Parijs dit onderwerp weer nadrukkelijk op de agenda gezet, en dan met name voor wat betreft de opwarming van onze aardbol. Helaaas zijn er wereldleiders  die menen dat ze hier niet aan mee hoeven te doen.

We  zullen echter mondiaal moeten samenwerken om de uitstoot van broeikasgassen te stoppen, de belangrijkste veroorzaker van die  opwarming. Een opwarming die grote gevolgen zal hebben voor mens en dier.  En dus ook voor Wijdemeren.

Onze wethouder duurzaamheid heeft  ons in maart 2017 een update gestuurd van de gemeentelijke duurzaamheidsnotitie van 2015. Met een beschrijving van wat we nu doen, en met plannen en doelen voor de toekomst.  We doen zeker ons best, gegeven de beperkte ambtelijke en financiele middelen van onxe gemeente.

Maar we komenals Wijdemeren van ver en we liggen bepaald niet op kop van het duurzaamheidspeleton. En de 60.000 euro die wij als gemeente per jaar additioneel beschikbaar stellen maken wij nooit op. Dat geld wordt nu deels gebruikt om de herplantingsplicht voor bomen van 75% te kunnen betalen.

Daar zijn wij niet blij me. Er is nog zo veel te doen. Het duurzaam maken van gemeentelijke  gebouwen. Het  plaatsen van zonnenpanelen op alle openbare  gebouwen. Zonneweides realiseren.  Enerrgiezuinige schoolgebouwen realiseren.
Het plaatsen van led verlichting .  Aardgasvrije  wijken realiseren.  Onze gemeentet klimaatbestendig maken door plekken te maken waar overtollig regenwater kan worden opgevangen. Et cetera. Et cetera.  Er moet naar onze mening derhalve een extra impuls komen op dit terrein. Het tempo moet omhoog.  Wij komen daarom met een amendement op de Kadernota.

Waar wij heel wel heel blij mee zijn is dat  via het  in de Kadernota genoemde ‘Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtsplassen’  een heleboel partijen gaan nvesteren in ons prachtige en kwetsbare  plassengebied.  Er wordt bijna 80 miljoen euro geinvesteerd  in diverse terreinen, waaronde de baggerproblmatiek, toerisme, natuurbehoud en duurzaamheid. Wijdemeren draagt hier 3 miljoen euro aan bij in 2 jaar.  Natuurlijk is dit geen klein bedrag maar ons inziens absoluut te verdedigen als onderdeel van het  totaalplan.Wij zijn blij dat in de Kadernota  deze investering  in onder andere duurzaamheid mogelijk wordt gemaakt.

Vraag aan de wethouder:  wat ziet  hij in dit akkoord  als de grootste kansen voor Wijdemeren ?

 

  1. Trransitie en transformatie in het sociale domein

Op 1 januari 2015 zijn de gemeenten in Nederland aan de slag gegaan met drie grote decentralisaties in het sociale domein.  De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Het gaat hierbij om onze meest  kwetsbare inwoners: ouderen, jongeren met een hulpvraag, mensen met een beperking en mensen die al dan niet tijdelijk hun baan kwijt zijn of geen baan kunnen vinden. Groepen inwoners die ons als fractie PvdA/Groen Links zeer na aan het hart liggen.

Wij hebben als PvdA/Groen Links op deze plaats al vaker aangegeven dat wij het een goede zaak vinden dat deze taken worden uitgevoerd door de bestuurslaag die het dichts bij de bewoners staat. De gemeente dus.                                                                                                                                                       Voor een aantal onderdelen van deze taken werken we samen met andere gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek .  Vanwege de complexiteit of vanwege de financiele risico’s.

In april van dit jaar hebbende de Groen Links-leden  van de gemeenten  Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren een themabijeenkomst gehouden over de transities in het sociale domein. Op de vraag hoe het nu in elk van deze 3 gemeenten gaat was  het antwoord van de betrokken raadsleden 3 maal hetzelfde  : “We weten het niet. We horen wenig klachten, maar dat is niet echt een garantie op succes”.

Kortom, dit is echt een probleem. Raadsleden zijn onvoldoende aangehaakt bij de ontwikkelingen in het sociale domen. een domein dat ondertussen bijna 50% van onze gemeentelijke begroting beslaat.  Het ontbreken van een goede monitor ervaren wij allen als een groot gemis en daar is in 2017 tot dusverre maar weinig progressie in geboekt.

En dus  vragen aan de 2 betrokken wethouders:

–  hoe krijgen zij ons weer aangehaakt ?

–  wat is de algemene stand van zaken  op hun deelterreinen ?

–  verwachten zij nog budgettaire problemen in de toekomst op hun deelterreinen ?

Waar wij als fractie in dit kader erg blij mee zijn is dat we in Wijdemeren een uitstekend minimabeleid  en recent een uistekend bijzonder bijstandsbeleid hebben vastgesteld waarmee we onze burgers volwaardig deel kunnen laten nemen aan de samenleving. Ook zij die een wat kleinere beurs hebben.

  1. Wonen

Mijnheer de voorzitter, een paar opmerkingen over wonen.

Tot ons genoegen kunnen we stellen dat er in Wijdemeren weer volop wordt gebouwd.    Noordereinde, Nedervecht,  Oppad, Voorstraat, KNORR etcetera. Daar zijn we als fractie blij mee,  met name als het tot nieuwe bewoners voor onze gemeente leidt. De sterke vergrijing van onze bevolking kan door de komst  van jong individuen en jonge gezinnen worden verminderd.

Wat de fractie PvdA/ Groen Links uitstekend  vindt is dat in de planvorming in Wijdemeren steeds vaker de vraag naar sociale koop en sociale huurwoningen aan  de orde komt.  En dat we daar afspraken over maken. Het  woonruimtebehoefteonderzoek van de gemeente Wijdemeren toont de de noodzaak hiervan duidelijk aan.  Wij zullen als fractie deze noodzaak blijven accentueren.

Onze regionale en lokale ambities liggen vast in een regionale en een lokale woonviisie. Wijdemeren is veel te klein en heeft veel te weinig bouwlocaties om een echte forse groei van de sociale woningbouw mogelijk te maken. Wij kunnen niet zonder de regio in dit kader en hopen dat gemeenten die dat wel kunnen (Hilversum, Weesp, Huizen) ons daarbij zullen helpen.

Vraag aan de wethouder:  hoe zit het met het bouwplan Ter Sype, ook v.w.b. sociale woning bouw ?

  1. Kunst en cultuur

Er gebeurt veel moois in onze gemeente op nhet gebied van kunst en cultuur.  Jazz in Loosdrecht, Wonderfeel in ’s Graveland, Kunst aan de Dijk in Kortenhoef etc. En daarnaast natuurlijk onze lokale amateurkunstenaars die zich bezig houden met muziek, toneel, dans en beeldende kunst.

Voorzitter,  de ondersteuning vanuit de gemeente op deze terreinen is helaas financuiel zeer beperkt. In totaal gaven wij in 2016 Wijdemeren  ruim 55.000 euro uit aan reguliere cultuursubsidies.

Naar onze mening is een gemeente aantrekkelijk als het een breed aanbod heeft van kunst en cultuur en dat ook faciliteert.  Dat laatste is in Wijdemeren  maar zeer beperkt het geval., ook in vergelijking met de ons omliggend e gemeenten.

Willen we verdere  stappen zetten in 2018 (en dat willen wij als fractie) dan zullen we dat in regionaal verband moeten doen.

Twee vragen aan de wethouder:  * zijn er regionale initiatieven te verwachten  in 2018 waar wij bij kunnen aanlsuiten? * hoe gaat het momenteel eigenlijk met ons kasteel museum Sypesteyn ?

 

  1. De bestuurlijke toekomst van Wijdemeren en een goed kernenbeleid.

Voorzitter, de provincie Noord Holland is ondertussen  een ARHi-procedure gestart met als doel de regio Gooi en Vechtstreek terug te brengen tot maximaal 3 gemeenten. Hierdoor moet o.a. het gebrek aan bestuurskracht van Wijdemeren en Weesp worden opgelost. De zienswijze die wij als Raad eind 2016 hebben ingediend  is door de provincie niet overgenomen omdat die geen voldoende oplossing biedt voor dat gebrek aan bestuurskracht.

En tevens is in maart 2017 ook het rapport van Rijnconsult verschenen  over onze ambtelijke organisatie. Met heldere conclusies die met name gebaseerd zijn op gesprekken met onze ambtenaren. En met de noodzaak om flink in die ambtelijke organisatie te gaan investeren.   De basis is nu niet op orde en moet op orde komen. Het bij behorende  ‘plan van aanpak’  hebben we recent  al uitgebreid besproken in de commissie  Bestuur en Middelen. De situatie is urgent. Niets  doen is geen optie.

Onze mening hierover hebben wij als fractie al vaker gegeven:  een bestuurlijke fusie  is voor Wijdemeren een must.  Wij verbazen ons over al die opgewonden reacties in een regio die op dit terrein de afgelopen 25 jaar machteloos en krachteloos heeft geopereerd. Wij vinden het niet raar dat de provincie dan ingrijpt en ondersteunen dat ook.

 

Wij willen een fusie om onze kernen krachtig te houden. Om een goed geoutilleerd ambtenarenapparaat tte hebben.  Om financieel meer slagkracht te krijgen.  Om te kunnen voldoen aan de huidige en de nieuwe nieuwe taken die op ons afkomen. Denk aan de nieuwe Omgevingswet die grote gevolgen voor ons zal hebben. Burgers verwachten van ons een adequate en betaalbare  dienstverlening. En terecht.

Wij gaan uit van de kracht van onze kernen.  Onze kernen die altijd zullen blijven bestaan. Er zijn voorbeelden te over van hoe dorpen in Nederland  ook na herindeling gewoon hun eigenheid en uniciteit wisten te behouden.   Ook bij de voming van de gemeente Wijdermeren in het jaar 2002 is de kracht van de afzonderlijke dorpen gebleven. Wij geloven als fractie PvdA/Groen Links in een goed kernenbeleid waarbij we die kernen in staat stellen om krachtig en leefbaar te blijven.  Onderwijs vervult daarbij een belangrijke functie.

Daarom zijn wij een groot voorstander van het ombouwen  van onze  basisscholen  tot integrale kindcentra.  Daar spraken wij al over in de commissie Maatschappelijke Zaken van juni. Wij zijn dan ook blij dat in de Kadernota  hiervoor middelen ter beschikking zijn gekomen voor Loosdrecht en gaan er van uit dat we dit de komenden jaren gaan uitbreiden naar de overige woonkernen.

Wellicht kunnen die IKC’s zich ontwikkelen tot het kloppend hart van de woonkern  waar sport, cultuur, onderwijs, zorg en welzijn elkaar ontmoeten.

Mijnheer de voorzitter, ik ga afsluiten.

Wij als fractie PvdA/Groen Links kunnen ons vinden in de hoofdlijnen van de Kadernota 2018, specifiek  scenario 2.

Allereerst  willen vanaf deze plaats al onze ambtenaren heel hartelijk  bedanken voor hun enorme inzet voor onze gemeente Wijdemeren. In moeilijke  omstandigheden, zoals we in het rapport van Rijnconsult hebben kunnen lezen.  We hopen dat de financiele impuls die wij onlangs hebben verstrekt in het kader van het ‘plan van aanpak’  hun daarbij ondersteunt.

Wij denken dat er een goede en richtinggevende  Kadernota 2018 voor ligt. Onze financiele en personele middelen zijn beperkt. Maar we werken aan toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen in onze kernen. Er wordt  weer  volop in onze gemeente  gebouwd. Cultuur heeft een hogere prioriteit gekregen.  Er wordt geïnvesteerd in onze ambtelijke organisatie . Verkeersonveilige  punten worden aangepakt.  Achterstallig groenonderhoud  wordt ingehaald. Speel terreinen worden gemoderniseerd. Ons minimabeleid klinkt als een klok. En duurzaamheid is een onderwerp dat ondertussen een vaste plek heeft op onze  agenda.

Ik kom dan ook tot onze conclusie: 

Wij hebben weer heel veel zin in 2018 !

Fractie Pvda/Groen Links, gemeente Wijdemeren, juni 2017

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *