Aanpak IKC Talent Primair

12v-7t, aangenomen

M-V-2

MOTIE VREEMD AAN DE AGENDA

AANPAK IKC TALENT PRIMAIR

De raad van Wijdemeren in vergadering bijeen op 8 april 2021,  

Constaterende dat: 

  • Op 6 juli 2017 de raad heeft ingestemd met het plan tot realisering van twee Integrale  Kind Centra (IKC’s) in Loosdrecht, waaronder een IKC voor Stichting Talent Primair; ∙ Destijds een locatieonderzoek is uitgevoerd door bureau PentaRho op basis waarvan unaniem door Talent Primair en de gemeente is gekozen voor de locatie  Sterrenwachter/Pinkenstal; 
  • Bij uitwerking van de plannen het wettelijk niet mogelijk bleek om twee  schoolsystemen onder één bestuur samen te voegen; 
  • Vervolgens de realisatie van het IKC voor Stichting Talent Primair nog niet tot  uitvoering is gekomen als gevolg van het gewijzigde aantal geprognotiseerde  leerlingen waarvoor dit IKC gebouwd moet worden alsmede gewijzigde inzichten bij  het nieuwe bestuur en de nieuwe MR over de kaders voor het nieuwe IKC. 

Overwegende dat: 

  • Als gevolg van de hierboven genoemde gewijzigde inzichten bij de school de wens is  ontstaan voor een andere locatie, te weten de Linde; 
  • De commissie Maatschappelijke en Sociale Zaken (MSZ) in haar vergadering van 30  maart jl. het voorstel van het College voor een tweede IKC op locatie de  Sterrenwachter heeft aangehouden en heeft verzocht om met elkaar in gesprek te  gaan om uit de ontstane impasse te komen; 
  • De indieners van deze motie eraan hechten om het College uitgangspunten mee te  geven voor het gesprek met Talent Primair over de keuze voor een van de beide  locaties. 

Verzoekt het college om: 

Het gesprek met Talent Primair aan te gaan en daarbij de volgende 5 uitgangspunten en  onderzoeksvragen in de gesprekken mee te nemen: 

  • De breedte van het IKC, waarbij als uitgangspunt dient te worden genomen een IKC  (Integraal Kind Centrum) met het consultatiebureau en zonder andere  welzijnsvoorzieningen;
  • De beperkingen van de beoogde locatie Sterrenwachter/Pinkenstal ten opzichte van  de alternatieve locatie de Linde, waaronder de verkeersveiligheid en de noodzaak van  2 afzonderlijke gebouwen in combinatie met het recht op overpad; 
  • Het verschil in stichtingskosten van het IKC op de locaties Sterrenwachter/Pinkenstal  en de Linde en de daarmee verband houdende kapitaalslasten voor de gemeente; ∙ Het mogelijke tijdstip van realisering van het IKC op beide locaties en het inzichtelijk hebben van wat de mogelijke financiële consequenties zijn voor de bestaande  scholengebouwen zijn bij een ander tijdspad, dit in verband met de huidige staat van  onderhoud; 
  • Het verschil in mogelijkheden voor woningbouw op de beide locaties. En de raad over de uitkomsten te informeren in de commissie MSZ van 29 juni 2021. En gaat over tot de orde van de dag. 

Wijdemeren, 8 april 2021 

VVD fractie Wijdemeren
Sieta Vermeulen

CDA Wijdemeren
Barry Rooimans

PvdA/GroenLinks
Stan Poels

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *