Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Wij zijn heel positief over de totstandkoming van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen dat in september 2017 werd gepresenteerd en dat ook door de Gemeente Wijdemeren is medeondertekend. Bij het akkoord hoort ook een Uitvoeringsprogramma dat invulling geeft aan de ambities en doelstellingen. Over dit laatste is nu de nodige commotie ontstaan bij bewoners rondom de nadere invulling van de recreatieve routestructuur in de Oostelijke Vechtplassen en dan met name de waterroutes. De werkgroep Behoud Loenderveense plas vraagt nu: “Hoe geef je vorm aan participatie van andere partijen, zoals de bewoners van de Horndijk, zodat deze als volwaardige partner zouden kunnen gaan participeren in het kader van het Gebiedsakkoord en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma, net als andere partners”.

Kader

Het Gebiedsakkoord is een samenwerkingsovereenkomst tussen partijen, waarin partijen zich binden aan gezamenlijke ambities en doelstellingen, expertise en budget inbrengen, maar ook taken en verantwoordelijkheden op zich nemen om als financier en/of als trekker op te treden om delen van het Uitvoeringsprogramma uit te werken.

Het is in dit Gebiedsakkoord uiteraard de taak en verantwoordelijkheid van de Gemeente Wijdemeren als mede ondertekenaar van het Gebiedsakkoord, de belangen van haar inwoners te behartigen. Het Gebiedsakkoord laat deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden ook onverlet. De verantwoordelijke wethouder heeft deze lijn volgend, aangegeven dat de gebruikelijke procedures om deze belangen te borgen, gevolgd zullen worden. Wij steunen deze aanpak.

Positie

Het Gebiedsakkoord voorziet in principe in een toetreden van andere partijen, waarbij deze andere partijen het akkoord als zodanig moeten omarmen en alle ondertekenaars weer akkoord moeten gaan. Het unieke van het voorliggende Gebiedsakkoord is dat partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen op die punten waar belangrijke zaken in het verleden “tussen de wal en het schip vielen” of waar een eenzijdigheid in het beleid is ontstaan. De opstellers van het Gebiedsakkoord hebben met elkaar consensus bereikt over een brede aanpak, met inwegen van alle beleidsstukken, visies, onderzoeken en regelgeving. Dit is uniek en lovenswaardig. Dat vinden wij niet alleen, maar de gehele raad.

Samenvatting

De PvdA/GroenLinks fractie van de Raad ondersteunt het Gebiedsakkoord en zal bij de verdere planfases en uitvoeringsfases er uiteraard op toe zien dat de belangen van de Gemeente en haar bewoners in het bijzonder, worden behartigd.