Fusie met Hilversum

Gemeenteraad  2 november 2017   n.a.v.  de brief van de provincie over de provinciale arhi-procedure Gooien Vechtstreek

Op 2 november stond de brief van de provincie Noord Holland van september 2017 centraal . De brief waarin de provincie een soort ‘tussenmelding’ doet met betrekking tot de door haar gestarte arhi-procedure  in de  regio Gooi en Vechtstreek.  In die brief wordt ingegaan op de regio als totaal en op de afzonderlijke gemeenten, waaronder Wijdemeren.

Als fractie PvdA Groen Links zijn wij enigszins teleurgesteld in deze brief. Jammer dat de “strakheid” van de vorige brieven van de provincie verdwenen is.  De aangekondigde  inkrimping van 7 naar 3 gemeenten zien we niet meer terug.  Wij doelen hier met name op de onduidelijke situatie rondom Laren en Blaricum die van de provincie samen met Huizen mogen gaan acteren op regionale dossiers en dus nog niet worden samengevoegd tot 1 gemeente.

En wat wij ook jammer vinden is dat het perspectief van 1 gemeente voor de hele regio Gooi en Vechtstreek niet meer in de brief terug te vinden is. Iets waar wij als fractie juist een groot voorstander van zijn.

Die strakheid is er bij de provincie gelukkig nog wel met betrekking tot onze eigen gemeente Wijdemeren. De provincie constateert dat het gaan samenwerken  met andere gemeenten op die beroemde PIOFACH-taken geen oplossing biedt voor het bestuurskrachtprobleem van Wijdemeren.

Zij vraagt de raad van Wijdemeren om voor 7 november 2017 te besluiten een bestuurlijke fusie aan te gaan met in ieder geval de gemeente Hilversum. De nieuwe raad  moet dan voor 1 januari 2019 aangeven wat de fusiedatum wordt. Doet die nieuwe raad dat niet dan neemt de provincie het stokje over.

De discussie over “bestuurskracht” begon in de afgelopen raadsperiode al in de zomer van 2014 met het rapport van de verkenners van de provincie Noord  Holland. In 2 raadsconferenties  heeft een meerderheid van onze  Raad, waaronder de toenmalige coalitiepartijen CDA, PvdA/Groen Links en VVD, ingestemd met een zienswijze waarbij de gemeente Wijdemeren als klein en kwetsbaar wordt beschouwd,  onvoldoende ambtenaren heeft en, nu ik citeer letterlijk ”Een mogelijke fusie tussen Hilversum, Weesp en Wijdemeren op middellange termijn  plaats zou  kunnen vinden per 1-1-2019 of 1-1-2020”.

De afgelopen jaren  hebben wij als PvdA Groen Links-fractie deze lijn vastgehouden en op diverse plaatsen en momenten hebben wij onze zorgen uitgesproken over de organisatorische en financiële kwetsbaarheid van onze gemeente Wijdemeren.  Een organisatie waar zo lang zo fors op bezuinigd is, is die nog wel in staat om alle taken adequaat uit te voeren ?  Dat was onze vrees.

Wij waren derhalve niet verbaasd  door de conclusies van het in opdracht van de provincie opgestelde rapport van Deloitte. Hierin werd aangegeven dat Wijdemeren een gebrek aan bestuurskracht heeft.  Een rapport dat door en aantal politieke partijen naar de prullenbak werd verwezen. Maar niet door ons.

Vervolgens heeft ons eigen rapport uit 2017, opgesteld door Rijnconsult , aangegeven dat de basis van onze organisatie niet op orde is. Hier hebben we raadsbreed  800.000 euro voor ter beschikking gesteld.  En recent is becijferd wat we ongeveer nodig hebben om  als gemeente weer echt toekomstbestendig te worden. Bijna 20 fte zouden er bij moeten komen.

De hoeveelheid fte. die de afgelopen 8 jaar zijn wegbezuinigd. Ze komen als een boemerang weer bij ons terug.

Wie nu nog durft te beweren dat Wijdemeren geen bestuurskracht probleem heeft is een waarlijk ras-optimist.

Natuurlijk is die onvoldoende bestuurskracht  geen leuke conclusie.

Niet in het minst voor al onze ambtenaren die heel hard werken om onze  gemeente draaiende te houden.  En ook niet voor onze inwoners, ondernemingen  en verenigingen.  Want we zullen iets moeten doen.  De dienstverlening door de gemeente moet immers, , nu en in de toekomst, goed en betaal baar zijn. Want daar voldoen we nu niet altijd aan.

Hoe nu verder ?

De vraag hoe nu verder met Wijdemeren is niet los te zien van “hoe nu verder met de regio Gooi en Vechtstreek ?” Dat is een Siamese tweeling.

We werken  als gemeenten momenteel onvoldoende  regionaal samen en zijn dus geen partij voor steden als Amsterdam, Utrecht en Almere op grote vraagstukken als verkeer, openbaar vervoer,  werkgelegenheid en duurzaamheid. Deloitte zei  het  heel  duidelijk:  te veel spelers in de regio , te weinig teamgeest, en dus verliezen we veel wedstrijden.

De bestuurlijke drukte in onze regio is groot. Willen we als regio in de regionale en landelijke politiek wel wat gaan voorstellen (en dat willen wij als fractie PvdA/Groen Links graag) dan zal die drukte fors moeten afnemen.

Dat gaat naar onze mening niet structureel  lukken  als 7 gemeenten nog intensiever met elkaar gaan samenwerken.  We werken immers al op heel veel terreinen samen.            En dat heeft onze problemen niet opgelost.  Het heeft wel een heleboel discussie opgeleverd over het spreekwoordelijke “democratisch gat” en het “tekenen  bij het kruisje” overleggen.   Inclusief de recente Belastingsamenwerking met Weesp en  Stichtse Vecht.

De bestuurlijke drukte gaan ook niet verminderen door een ambtelijke fusie met een of meerdere andere gemeenten.  Dat hebben we gezien bij de vorming van de BEL-constructie in onze regio. Al die  gemeenten zijn nog  steeds onderdeel van  de dagelijkse bestuurlijke drukte in de regio.

Natuurlijk, het voordeel van een ambtelijke fusie is dat het gebrek aan ambtelijke capaciteit wordt opgevangen binnen een groter organisatorisch geheel  en de kwetsbaarheid dus vermindert.

Nadeel is dat de gemeenteraad letterlijk en figuurlijk op afstand van haar ambtenaren komt  te staan. Wij hebben het beeld van onze ambtenaren in Hilversum en ons College en de Raad  in Wijdemeren. Een soort “Jan-zonder-land’, dus.

En een ambtelijke fusie  stelt  hoge eisen aan de ambtenaren.  Het vraagt immers specifieke vaardigheden om meerdere gemeentebesturen te kunnen bedienen en om de verbinding te houden met de lokale (politieke) situatie  van de afzonderlijke  gemeenten.  En welke gemeente wordt ondersteund in het geval van ambtelijke schaarste ? Tenslotte is bekend dat een ambtelijk fusie er vaak  toe leidt dat de macht verschuift van het College van B&W naar de top van de ambtelijke organisatie.

Wij achten de nadelen van een  ambtelijke fusie per saldo dan ook groter dan de voordelen.  Het kan dus wat ons betreft alleen een tijdelijke stap zijn, snel gevolgd door een bestuurlijke fusie met diezelfde gemeente.

Daarom zien wij ook niets in de moties  van het CDA en van de D’66 over dit onderwerp.

Deze voorstellen voor een ambtelijke fusie  leveren  geen enkele bijdrage aan de bestuurlijke drukte in de regio en scheppen lange tijd onduidelijkheid voor ambtenaren en inwoners over waar de gemeente naar toe gaat.   Immers, de ambtelijke  fusie blijft in takt totdat  de vorming van 1 gemeente in de regio aan de orde is.  En als die er niet gaat komen?  Onze inwoners vroegen maandag jl. duidelijk duidelijkheid. Nou, die krijgen ze op deze wijze niet.

Met als extra complicatie dat de D’66 een ambtelijke fusie met 4 gemeenten wil, een enorme complexe opgaven die naar onze mening zeer lang zal gaan duren en als die al ooit gaat lukken zeker op de korte termijn geen  oplossing biedt voor de bestuurskrachtproblemen  van Wijdemeren.

Je zult maar een ambtenaar  zijn die 4 gemeenten moeten dienen.

Beide moties  zijn noch vleesch, nog visch, in onze opvatting.  Onhaalbare voorstellen. Alsof gemeenten als Hilversum en Gooise Meren hun ambtenarencorpsen gaan samenvoegen om Wijdemeren te ondersteunen.

Derhalve een vraag aan de collega’s van het  CDA en de D’66. Is er contact geweest met Hilversum en Goose Meren over de vraag of men bereid is deze ambtelijke fusie aan te gaan ? En als de fracties hen niet weten, weet ons College van B&W het dan wellicht ?

Hoe dan ook:  CDA en D’66 houden krampachtig vast aan bestuurlijke zelfstandigheid.      Wellicht met een schuin oog naar de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Immers, als de provincie die voorstellen niet honoreert en tot iets ander besluit kun je als partij altijd die provincie de Zwarte Piet toespelen en aangegeven dat het aan jou niet gelegen heeft.

Want  het klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk , “Wijdemeren moet zelfstandig blijven”.  Die slogan doet het goed in de richting van onze inwoners.

Maar met alleen “nee” zeggen kom je er niet.  We hebben immers onvoldoende bestuurskracht. Zoals door een aantal insprekers  in de bewonersavond van maandag jl. ook nadrukkelijk is benoemd.

Wij willen als fractie  dan ook graag dat het aantal gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek gaat verminderen. Dat gaat krachtige gemeenten opleveren en zal de bestuurlijke drukte doen verminderen.  Het zullen naar de mening van de  fractie PvdA/Groen Links  gemeente n zijn die toegerust zijn om de huidige en toekomstige taken goed  en betaalbaar uit te voeren en de inwoners goed van dienst te zijn.

En dan ligt voor Wijdemeren een bestuurlijke fusie met Hilversum natuurlijk erg voor de hand. Met Hilversum worden we een sterke en stevige gemeente die ook regionaal en landelijk wat in de melk te brokkelen heeft . Met een stevig ambtenarenapparaat, goede wethouders (wat ons betreft ook uit Wijdemeren !) en een gemeenteraad met wat ons betreft ook een behoorlijk aantal mensen uit de “oude” gemeente Wijdemeren.

Maar dan blijft de zeer terechte vraag: wat betekent dat voor onze dorpen en kernen ? Hoe zorgen wij er voor dat ook na een bestuurlijke fusie de betrokkenheid van de burgers  gehandhaafd blijft ? Hoe borgen wij de authenticiteit  en de kracht van die dorpen en kernen? Derhalve hebben wij een aantal kernwaarden geformuleerd  die wij in de onderhandelingen met Hilversum willen behouden. Die hebben we aangevuld met een aantal wensen die wij ook graag gerealiseerd zouden zien.

Onze dorpen zijn overigens niet veranderd sinds de fusie tot Wijdemeren in 2002 en wij zien niet in waarom dat nu wel het geval zou zijn. Een mooie uitspraak van een van de insprekers  van maandag jl. : bij een fusie verdwijnt wel de gemeente , maar niet de gemeenschap

En ja, voorzitter, wij zien 1 grote stad in onze regio Gooi- en Vechtstrek als einddoel.

Vandaar dat wij, na of tijdens de fusie met Hilversum, snel aan tafel willen  met de gemeente  Gooise Meren en eventueel Weesp.

Gooise Meren is een gemeente, net zoals Wijdemeren, met een behoorlijk aantal woonkernen. Een combi van Hilversum, Wijdemeren en Goose Meren en eventueel Weesp  zien wij als een mooie mix van stad en dorpen en een prima opstap naar die ene gemeente in de regio.

Overigens  waarschijnlijk gaat Weesp kiezen voor een overstap naar Amsterdam. Dus weg uit de regio. Ze gaan samen  met een stad van 850.000 inwoners, in de veronderstelling dat dat het beste is voor de inwoners van Weesp.  Iets om over te denken voor al degenen die vinden dat Wijdemeren   wordt opgeslokt door een gemeente  als Hilversum met 85.000 inwoners………!

Het voorafgaande  hebben wij vastgelegd in een motie samen met de collega’s VVD en O-lib die reeds naar u allen is toegestuurd.

Helaas heeft het College zelf geen standpunt ingenomen in dit dossier. Dat betreuren wij en vinden wij getuigen van weinig bestuurskracht.  Dus was deze motie  noodzakelijk.

Wij hebben deze motie tijdig naar uw allen toegestuurd , dus die hoef ik verder niet voor te lezen.

Wat is het toch jammer dat dit dossier zo gepolitiseerd  Er is niets PvdA/Groen Links aan  een discussie over bestuurskracht .  Er is geen landelijk standpunt over hoe onze beide  partijen hiermee zouden moeten omgaan.  Het was voor ons veel gemakkelijker geweest om te blijven roepen: Wijdemeren moet zelfstandig blijven.

Maar onze insteek komt voort uit bezorgdheid:  bezorgdheid over de wijze waarop onze zeer gewaardeerde ambtenaren hun werk kunnen doen. En bezorgdheid  over de kwaliteit en de kosten van de dienstverlening aan onze inwoners. Zie de zienswijze op het rapport van de verkenners uit 2014.